KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 Z ODZIAŁAMI ŻŁOBKOWYMI W HAJNÓWCE NA LATA 2014 - 2017

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Szczegółowe cele i zadania zawiera statut przedszkola.

CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI

Przedszkole usytuowane jest w dwóch budynkach z dala od ulicznego zgiełku, na obrzeżach Puszczy Białowieskiej. Dzieci zorganizowane są w 10 grupach przedszkolnych zróżnicowanych pod względem wieku oraz dwóch grupach żłobkowych: Dzieci mogą bezpiecznie bawić się i wypoczywać na placach przedszkolnych, wyposażonych sprzęt terenowy. Dobrze zagospodarowane tereny posiadają wieżyczki, kładki, zjeżdżalnie, huśtawki, drabinki, piaskownice i altanki. Zapewniamy dobrą opiekę, wychowanie dzieci i naukę w atmosferze akceptacji. Wspomagamy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami, tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami.
W naszym przedszkolu podejmujemy działania, które pomagają zmniejszyć stres przyszłych wychowanków i rodziców prowadząc realizację programu adaptacyjnego „W krainie radości”.
Prowadzimy działania wychowawcze, profilaktyczne, proekologiczne i prozdrowotne, które opierają się na opracowanych programach: „Bezpieczny przedszkolak” – program edukacji prewencyjnej, „Zdrowy przedszkolak” – program edukacji zdrowotnej, „Przyjaciele Zippiego” – program zdrowia psychicznego i programie edukacji ekologicznej „Ekoludki – młodsi specjaliści od spraw przyrody”. Wszystkie treści wplatane są w codzienną pracę z dziećmi i realizowane poprzez różne formy: zajęcia organizowane, zabawy dowolne, dyżury, prace użyteczne, akcje, uroczystości, spotkania, pogadanki, wycieczki, wystawy, pokazy, czynności samoobsługowe, konkursy, itp..
W celu poprawy bezpieczeństwa pobytu dziecka w przedszkolu opracowaliśmy procedury bezpieczeństwa dzieci na placu zabaw i procedury odbioru dzieci z przedszkola. Przedszkolaki uczestniczą w wielu wycieczkach, które umożliwiają nam realizowanie zadań rocznego planu pracy, m.in. poznawanie rodzimej kultury, folkloru, języka ojczystego oraz bogactwa krajobrazu. To turystyka pełni niezastąpioną rolę w odkrywaniu własnej tożsamości narodowej. Przez nią wywieramy wpływ na zasób wiedzy, umiejętności, na sprawność fizyczną, rozbudzamy w dzieciach wrażliwość na piękno. Oferta edukacyjna przedszkola jest bardzo szeroka - prowadzimy działania logopedyczne, opiekujemy się dziećmi wymagającymi wsparcia (praca indywidualna i w grupach), rozwijamy zdolności i zainteresowania, promujemy umiejętności dzieci w środowisku lokalnym (wystawy, występy artystyczne, konkursy), dbamy o całościowy rozwój dziecka oraz wzbogacamy formy współpracy z rodzicami (uroczystości, zajęcia otwarte, festyny, pogadanki, czytanie bajek, zebrania, prelekcje. Zadania realizujemy w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa.

ORGANIZACJA PRACY

Organizację pracy placówki określa arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ
prowadzący. Do przedszkola uczęszcza 250 dzieci w wieku 3 - 6 – lat w zorganizowanych 10 oddziałach przedszkolnych zróżnicowanych pod względem wieku. Do dwóch grup żłobkowych uczęszcza 50 dzieci.
Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00. Zapewnia dzieciom nie tylko realizację podstawy programowej, ale także umożliwia udział w zajęciach dodatkowych. takich jak: rytmika, język angielski, gimnastyka korekcyjna, religia. Ramowy rozkład dnia ułożony jest zgodnie z zaleceniami podstawy programowej i dostosowany jest odpowiednio do potrzeb dzieci.

Przedszkole zatrudnia:
 23 nauczycielki (w tym dyrektor i nauczyciel logopeda)
 3 pomoce nauczyciela
 1 pielęgniarkę
 7 opiekunek dziecięcych
 3 pracowników administracji
 19 pracowników obsługi
Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje i kompetencje do pracy z dziećmi przedszkolnymi, wszystkie nauczycielki posiadają wykształcenie wyższe magisterskie.

WIZJA PRZEDSZKOLA
Naszą społeczność przedszkolną stanowią dzieci, rodzice i wszyscy pracownicy. Najistotniejsze jest dla nas dobro dziecka. Dbamy o to, aby dzieci otoczone były atmosferą bezpieczeństwa, tolerancji i życzliwości. Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę potrzeb i możliwości dzieci. Robimy wszystko, aby w każdym dziecku rozbudzić ciekawość świata i ludzi oraz wzmocnić wiarę we własne siły i możliwości. Wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci zgodnie z uniwersalnym systemem wartości.
Pragniemy przygotować dzieci do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych, rozwijanie pozytywnych cech charakteru oraz kreatywności. Stanowimy dobrze przygotowaną kadrę, systematycznie doskonalącą się i wzbogacającą swój warsztat pracy. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym.

MISJA
 Dziecko znajduje możliwość indywidualnego rozwoju w atmosferze życzliwości i zrozumienia, akceptacji i bezpieczeństwa.
 Dobrze wykwalifikowana kadra odkrywa i rozwija w dzieciach ich zdolności i umiejętności oraz sama doskonali swoje umiejętności.
 Każde dziecko ma świadomość, że jego prawa są szanowane, a każde z nich ma prawo do okazywania uczuć.
 Przedszkole diagnozuje, ukierunkowuje i wspomaga rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacji ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.
 Nauczyciele wprowadzają dzieci w świat uniwersalnych wartości poprzez wspólnie z dziećmi stworzony „Kodeks przedszkolaka”.
 Pragniemy, aby dzieci i ich rodzice mieli poczucie bezpieczeństwa i współdecydowania w ważnych sprawach przedszkola.
 Dzieci mają możliwość poznawania środowiska lokalnego poprzez organizację wycieczek i spacerów.
 Zapewniamy dzieciom nabywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia obowiązków szkolnych.
 Wyrabiamy u dzieci nawyki higieniczne i zdrowotne – zapewniamy warunki do aktywnego wypoczynku i rozwijania sprawności fizycznej dzieci.
 Prowadzimy edukację proekologiczną poprzez realizację programów edukacyjnych i współpracę z instytucjami promującymi działalność ekologiczną

TRADYCJE PRZEDSZKOLA

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę oraz kalendarz imprez i wydarzeń:
 Akcja „Sprzątanie Świata”
 Święto Drzewa
 Pasowanie na Przedszkolaka
 Mikołajki
 Bal karnawałowy
 Bożonarodzeniowe spotkania z rodzicami, „Jasełka”
 Dzień Babci i Dziadka
 Heppening ekologiczny
 Przedszkolna Wystawa Rzeźb z Odpadów
 Dzień Wody
 Dzień Ziemi
 Turniej wiedzy o zdrowiu
 Rodzinny Konkurs Fotograficzny
 Spotkania integracyjne dla rodziców i dzieci
 Przedszkolny Bieg po Zdrowie
 Festyn rodzinny
 Dzień Dziecka
 Uroczyste zakończenie edukacji przedszkolnej

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

W pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej podejmowana jest współpraca z różnymi instytucjami na terenie miasta oraz poza nim. Współpraca ta wpływa na urozmaicenie metod i form pracy służących wspomaganiu rozwoju dzieci w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowo – przyrodniczym.

Cele współpracy ze środowiskiem:

1. Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka jako członka społeczności lokalnej
2. Kształtowanie u dzieci chęci poznawania świata i otwartości na innych ludzi
3. Dbanie o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym
4. Zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego
5. Poszerzanie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci
6. Wzbogacanie metod i form pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej
7. Rozwijanie umiejętności funkcjonowania w środowisku lokalnym
8. Kształtowanie postaw społecznie pożądanych
9. Rozwijanie tożsamości narodowej i etnicznej
10. Promowanie osiągnięć dzieci w środowisku lokalnym przy współpracy z instytucjami i organizacjami środowiskowymi

Formy realizacji współpracy:

1. Spotkania
2. Wycieczki
3. Zwiedzanie wystaw, ekspozycji
4. Uczestnictwo w konkursach
5. Udział w imprezach lokalnych, plenerowych
6. Udział w akcjach

FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI:

Rodzice są współpartnerami w procesie wychowania i edukacji w przedszkolu.
Rodzice dzieci mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji, co sprzyja ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest troska o pozytywne relacje z rodzicami naszych wychowanków.
W każdym oddziale opracowuje się plan współpracy z rodzicami na dany rok szkolny oraz tworzy się Trójki grupowe, spośród których wybiera się Radę Rodziców. Rada Rodziców stanowi organ przedszkola bezpośrednio współpracujący z dyrektorem w celu wspierania działalności wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola.

Cele współpracy przedszkola z rodzicami:

1. Dbanie o wszechstronny rozwój dziecka
2. Dążenie do jednolitych oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych
3. Zapoznanie z programami, które wykorzystujemy w pracy z dziećmi
4. Przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, podejmowanie wspólnych
działań
5. Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
6. Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych

Formy współpracy z rodzicami:

1. Spotkania adaptacyjne dla rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola
2. Zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców
3. Angażowanie rodziców w działania na rzecz grup i przedszkola (rodzic – ekspert)
4. Zajęcia otwarte dla rodziców
5. Spotkania ze specjalistami, szkolenia i warsztaty dla rodziców
6. Uroczystości i imprezy o charakterze rodzinnym i okazjonalnym , rozmowy i konsultacje indywidualne
7. Prowadzenie kącików informacyjnych dla rodziców, eksponowanie prac dzieci
8. Konkursy i wycieczki

Decyzyjność rodziców w przedszkolu

Rodzice mogą współdecydować w zakresie:
1. Udziału dziecka w zajęciach dodatkowych
2. Czasu pobytu dziecka w przedszkolu
3. Udziału dziecka w wycieczkach
4. Wyboru przedstawicieli do Rady Rodziców
5. Tworzenia planu współpracy z rodzicami
6. Organizacji imprez przedszkolnych i grupowych,
7. Wyrażania zgody na umieszczanie zdjęć swego dziecka na stronie internetowej i na terenie przedszkola
8. Wygłaszania opinii na temat pracy placówki
9. Propozycji zakupu sprzętu i zabawek do przedszkola

PRIORYTETY ROZWOJU NA LATA 2014 – 2017
Szczegółowe zadania i sposoby realizacji znajdują się w programach pracy na poszczególne lata szkolne:

Rok szkolny 2014/2015
Temat: „Wspomaganie rozwoju dziecka w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa”
Zadanie: Organizowanie warunków i sytuacji wspomagających adaptację dzieci w grupie i w przedszkolu, zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

Wskaźniki – umiejętności dziecka:

• Ma zaufanie do nauczycieli i pracowników przedszkola
• Dba o bezpieczeństwo własne oraz innych
• Zna podstawowe zasady współżycia w grupie
• Porozumiewa się z dorosłymi i dziećmi
• Zgodnie funkcjonuje z rówieśnikami w zabawie i w sytuacjach zadaniowych
• Nabiera wiary w siebie i swoje możliwości
• Rozumie istotę negatywnych zachowań i konsekwencji

Rok szkolny 2015/2016
Temat: „Jestem samodzielny w domu i w przedszkolu”
Zadanie: Wyrabianie elementarnych przyzwyczajeń higieniczno – kulturalnych u dzieci w domu i w przedszkolu poprzez świadome dbanie o higienę osobistą, estetyczny wygląd, porządek oraz ogólną kulturę zachowania . Wdrażanie do samodzielności i umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia.

Wskaźniki – umiejętności dziecka:
• Właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie
• Samodzielnie ubiera się i rozbiera
• Dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie
• Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu
• Potrafi poprawnie umyć się i wytrzeć
• Samodzielnie korzysta z toalety
• Wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc

Rok szkolny 2016/2017
Temat: „Nasze emocje i zachowania”
Zadanie: Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

Wskaźniki – umiejętności dzieci:
• Kształtowanie u dziecka umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
• Kształtowanie postaw związanych z pełnieniem ról społecznych
• Uczenie nowych sposobów rozwiązywania napięć i konfliktów
• Pomoc w przyswajaniu norm i zasad postępowania, akceptowanych społecznie
• Przechodzenie od emocji słabo uświadomionych do świadomej kontroli
• Kształtowanie wyrażania własnych emocji różnych formach aktywności

MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole
wykazuje:
• samodzielność w codziennych czynnościach
• umiejętność współpracy w grupie ( podporządkowuje się normom, zasadom, umie współdziałać z rówieśnikami)
• tolerancję wobec innych, odmiennych postaw czy przekonań
• umiejętność koncentracji, uważnego słuchania
• umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości
• odporność na stres
posiada:
• podstawową wiedzę o świecie
• pozytywne poczucie własnej wartości, tak, aby sytuacje, w których jest oceniane nie hamowało jego aktywności
• zdolność do obdarzania uwagą i porozumiewania się w sposób zrozumiały dla innych
• wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
umie:
• odróżnić fikcję od świata realnego
• cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję z samodzielnie wykonanego zadania
• kulturalnie zachować się w różnych sytuacjach
• okazywać szacunek dla symboli narodowych i religijnych
rozumie i zna:
• prawa i obowiązki dziecka, respektuje prawa innych dzieci
• potrzebę szanowania przyrody i środowiska
• potrzebę dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo
• potrzebę ruchu dla zdrowia własnego organizmu
• zasady kultury współżycia, postępowania i współdziałania
• kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe
• konsekwencje swojego postępowania
nie obawia się:
• występować publicznie;
• chwalić się swoimi pomysłami;
• wykazywać inicjatywę w działaniu;
• wyrażania swoich uczuć.

Koncepcję Pracy Przedszkola nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce przyjęto na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 29.08.2014 r. do realizacji w latach 2014 – 2017.
Dalsza praca nad koncepcją:
• każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji
• zmiany w tekście są nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego
• raz w roku podjętą będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek i niedostatków
• rodzice zapoznają się z Koncepcją