ROK SZKOLNY 2016/2017

ZARZĄDZENIE Nr 50/2017 Burmistrz Miasta Hajnówka z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, poz. 1010, poz. 1954, poz. 1985 i poz. 2169 i z 2017 r., poz. 60) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1
1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Ogłoszenie o konkursie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, na stronie Urzędu Miasta Hajnówka i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Jerzy SirakZałącznik do Zarządzenia Nr 50/2017 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 maja 2017 r.
Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkolami Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce ul. Rzeczna 3, 17-200 Hajnówka
I. Wymagania niezbędne Kandydat na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówcewinien spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r., w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436, 2011 r. Nr 254, poz.1526) tj.: 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania: 1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce; 2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli; 3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego; 4) uzyskał: a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora; 5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego; 9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.).2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego, stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, stanowisko dyrektora publicznych placówek: placówki oświatowo – wychowawczej, placówki kształcenia praktycznego, ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii i placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce i spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 2 – 9 rozporządzenia. 3. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki oraz zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania: 1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej; 2) ukończyła studia magisterskie; 3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym; 4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych; 5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne; 6) spełnia wymagania określone w § 1ust. 1 pkt 2, 5, 7 i 9 rozporządzenia. 4. Stanowisko dyrektora, wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i placówce oraz zespole publicznych szkół lub placówek może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
II. Wymagane dokumenty 1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola. 2. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata. 3. Życiorys z opisem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: 1) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo 2) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo 3) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem. 4. Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentówpotwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3. 5. Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą. 6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym. 7. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne. 8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.). 10. Oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela. 11. Oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego. 12. Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego. 13. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem. 14. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
III. Sposób i termin składania ofert Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia, nazwiska i adresu zwrotnego kandydata oraz dopiskiem: „KONKURS NA DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 5 Z ODDZIAŁAMI ŻŁOBKOWYMI W HAJNÓWCE” w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, pokój 219 lub pocztą na adres: Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A.Zina 1, w terminie do dnia 31 maja 2017 r. do godz. 15.30.
IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Hajnówka.
O terminie i miejscu prowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.


ZAJĘCIA DOGOTERAPII W NASZYM PRZEDSZKOLU

W tym roku szkolnym za zgodą rodziców po raz pierwszy nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Psi Uśmiech z Białegostoku. Chęć uczestnictwa w zajęciach zgłosiły grupy: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII i X. W ramach współpracy w ośmiu grupach przedszkolnych odbyły się trzy a w jednej grupie dwa zajęcia edukacyjne prowadzone przez dogoterapeutkę Panią Gabrielę Drwięgę. „Celem ogólnym zajęć psychorozwojowych z udziałem psa było rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływającej na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu”. Pierwsze zajęcia pt. „Komunikacja z psem, czyli psi język dla początkujących” – pozwoliły dzieciom zdobyć praktyczną wiedzę ułatwiającą odczytywanie komunikatów wysyłanych przez psy. Drugie zajęcia pt. „One też czują, czyli ze zwierzętami za pan brat” – rozwijały u dzieci wrażliwość na potrzeby zwierząt oraz uczyły odpowiednich postaw w stosunku do nich. Trzecie ostatnie zajęcia pt. „Poczytam Ci piesku, czyli lektura może być przygodą” oparte były na autorskich opowiadaniach Pani Gabrieli Drwięgi z książki „Agata i tajemnice psiego świata”. Celem tych zajęć było utrwalenie poznanych zasad postępowania w kontaktach z psami, ale również było okazją do poznania niezwykłych umiejętności psów. Wierzymy, że udział w tak ciekawych zajęciach dostarczył dzieciom wiele pozytywnych emocji, ale również nauczył bycia odpowiedzialnym i wrażliwym na potrzeby zwierząt. Przygotowała: Kinga Litwiniec - Burnecka 15.07.2017

RATUJMY PSZCZOŁY!

„…Od końca lat dziewięćdziesiątych pszczoły znikają z uli. Zmniejsza się także drastycznie liczba pszczelich rodzin. Tymczasem pszczołom zawdzięczamy coś więcej niż tylko miód. Prawie 80% roślin występujących w Polsce jest zapylana przez owady. Gdyby nie pszczoły, te rośliny nie mogłyby się rozmnażać. Czy wyobrażasz sobie, co by się wtedy stało? Spośród 100 gatunków roślin uprawnych, które zapewniają 90% żywności na świecie, aż 71 jest zapylanych przez pszczoły. A czy pomyślałeś o ptakach i innych zwierzętach, które żywią się nasionami i owocami roślin owadopylnych? Albo o kwiatach, które co roku wyrastają z nasion? Bez pszczół nasz świat byłby ubogi, smutny, pozbawiony kolorów i smaków.” Wychodząc naprzeciw takim problemom 5 czerwca w naszym przedszkolu odbyła się impreza o charakterze ekologicznym pt. „Ratujmy pszczoły!” zorganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Pszczoły. Uczestniczyło w niej pięć grup przedszkolnych (I, II, III, IV, V). Celem imprezy było budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym. Przedszkolaki w trakcie różnych zabaw zapoznały się ze środowiskiem życia pszczół, uświadomiły sobie znaczenie pracy pszczół dla człowieka i środowiska. Poznały również pracę i sprzęt pszczelarza, dowiedziały się jak powstaje miód a także, jakie są jego właściwości odżywcze. Dzieci w trakcie scenek dramowych przećwiczyły zasady bezpieczeństwa, jakie obowiązują w kontakcie z pszczołą. Na koniec imprezy uzyskały informacje, co należy robić by je ratować. Mamy nadzieję, że ta wiedza przyczyni się do większej świadomości o niezastąpionej roli pszczół. Przygotowały: K. Litwiniec – Burnecka, Z. Owsieniuk, E. Omelianiuk, A. Jurczak 15.07.2017

Czerwiec w grupie drugiej

Ostatni miesiąc przed wakacjami był intensywny i obfitował w wiele imprez z udziałem rodziców. 1 czerwca wspólnie z grupą maluszków świętowaliśmy Dzień Dziecka na „Dzikim Zachodzie”. Przedszkolaki, jako Indianie i Cowboye uczestniczyły w wielu zabawach zręcznościowych mogąc wykazać się sprytem, celnością, precyzją a także spostrzegawczością. Tego dnia popołudniu część dzieci czteroletnich wraz z rodzicami uczestniczyła w akcji „Od czwartego roku bez książeczki ani kroku”, która odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Każde dziecko uczestniczące w spotkaniu otrzymało książeczkę ufundowaną przez władze lokalne naszego miasta. 5 czerwca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pszczoły z tej okazji dzieci bawiły się na imprezie pt. „Ratujmy pszczoły!”. Przedszkolaki zdobyły bogatą wiedzę na temat tych niesamowitych i pożytecznych owadów. 13 czerwca mimo mało sprzyjającej aury, dzieci wraz z rodzicami wzięły udział w VI Przedszkolnym Biegu po Zdrowie. Jak co roku w imprezie uczestniczyły wszystkie grupy przedszkolne a także chętni rodzice. Jesteśmy dumne, że w naszej grupie Rodzice tak licznie przybyli i wspólnie z dziećmi aktywnie uczestniczyli w biegu. 20 czerwca odbyło się uroczyste podsumowanie VI Edycji Rodzinnego Konkursu Fotograficznego pod hasłem „Moja rodzina, nasze miejsce na Ziemi”. Gratulujemy wszystkim dzieciom i rodzicom biorącym udział w konkursie. Dnia 23 czerwca odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym wspólne spotkanie z dziećmi, rodzicami i nauczycielkami na terenie Kolejek Leśnych (Nadleśnictwo Hajnówka). Mimo padającego deszczu wszyscy świetnie się bawili i niezwykle miło spędzili wspólnie czas. Była okazja do żartów, wspomnień i przytaczania wielu faktów oraz anegdot z życia grupy. Serdecznie dziękujemy Wszystkim Rodzicom za zaangażowanie i doskonałą współpracę w ciągu całego roku a dzieciom życzymy udanych wakacji! Przygotowały: Kinga Litwiniec – Burnecka, M. Saadoon 15.07.2017

 

ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW

W maju w naszym przedszkolu została zorganizowana akcja zbiórki elektrośmieci. Dużą pomoc w jej organizacji okazał nam Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Hajnówce Pan Jarosław Kot. Na terenie przedszkola został ustawiony kontener, do którego rodzice przynosili elektroodpady. W akcji wzięło udział dziesięć grup przedszkolnych oraz dwie grupy żłobkowe. Za pozyskane ze zbiórki pieniądze ufundowano wszystkim biorącym w akcji dzieciom nagrody książkowe. Nagrodzono sześćdziesiąt jeden przedszkolaków. Dziękujemy za zaangażowanie wszystkim osobom biorącym udział w akcji. Przygotowały: K. Litwiniec – Burnecka, M. Saadoon 07.07.2017

 

 

ZABAWY NA DZIKIM ZACHODZIE

1 czerwca Dzień Dziecka w grupie I i II upływał na zabawach na Dzikim Zachodzie. Przedszkolaki stworzyły dwie drużyny – Indian i Cowboyów. Podczas zajęć porannych przygotowywały swoje przebrania trzylatki – indiańskie pióropusze; czterolatki – cowboyskie kapelusze. Imprezę rozpoczęły od wspólnego powitania okrzykiem Indianie – Howgh!, cowboye – Ichaaa! oraz tańca przy muzyce country. Następnie wysłuchały fragmentu książki „Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie”, który przybliżył zwyczaje Indian i cowboyów. Podczas imprezy dzieci brały udział w zabawach zręcznościowych takich jak: „ujeżdżanie mustangów”, „poszukiwanie złota”, „celowanie do puszek”, „rzucały podkową” wspólnie „zaklinały deszcz” a także mogły sprawdzić swój „sokoli wzrok” podczas poszukiwania piór i przypinania zaginionej „gwiazdy szeryfa”. Wszystkie dzieci otrzymały od szeryfa nagrodę w postaci „bryłek złota”, czyli przepysznych sezamków. Przedszkolaki doskonale się bawiły a uśmiech jeszcze długo gościł na ich twarzach. Przygotowały: K. Litwiniec – Burnecka, M. Saadoon, A. Lipczyńska 07.07.2017

„Przedszkolaki czytają”- podsumowanie akcji czytelniczej

W czerwcu odbyło się uroczyste podsumowanie projektu wydawnictwa Zakamarki skierowanego do dzieci, ich rodzin oraz nauczycieli. Projekt miał na celu wspieranie czytelnictwa, kształtowanie dobrych nawyków czytelniczych, popularyzację wartościowej literatury dla dzieci oraz dotarcie z nią do domów ubogich w książki. Udział w projekcie wzięły dzieci z czterech grup przedszkolnych: trzeciej, czwartej, piątej i dziesiątej. Podczas projektu, każdy przedszkolak otrzymał na tydzień do domu plecaczek z sześcioma książkami („Nusia i wilki”, „Cynamon i Trusia”, „Pomelo ma się dobrze pod swoim latawcem”, „Albert i tajemniczy Molgan” lub „Pośpiesz się Albercie” , „Mama Mu na huśtawce” lub „Mama Mu buduje”, „Księżniczki i smoki”), które miał za zadanie przeczytać wraz z rodzicami. Po tygodniu plecaczek wędrował do kolejnego dziecka. Każde dziecko po przeczytaniu książek miało za zadanie stworzyć pracę plastyczną na temat ulubionej lektury z plecaczka. Powstała wspaniała wystawa prac dziecięcych, która zachwyca swym widokiem na holu głównym przedszkola. Nauczycielki poszczególnych grup również angażowały się w akcję poprzez czytanie dzieciom książek, rozmowy i zachęcanie do wypowiedzi na temat powstałych prac plastycznych, które dzieci sukcesywnie przynosiły do przedszkola. Podsumowaniem akcji była nie tylko prezentacja prac dzieci ale także uroczystość, na której odbyły się zabawy i działania skupione wokół czytanych przez dzieci książek. Nauczycielki przygotowały mini przedstawienie na temat jednej z lektur, co wywarło na dzieciach ogromne wrażenie. Przedszkolacy bawili się przy muzyce dyskotekowej, łapali bańki mydlane, zwijali „długą trąbę Pomelo”, wzięli udział w quizie wiedzy o przeczytanych książkach. Tu mogli się wykazać doskonałą znajomością lektur. Uroczystość zakończyła się wręczeniem papierowych lizaków z Pomelo jako pamiątki ze spotkania. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za udział w projekcie i wspieranie czytelnictwa. Przygotowały: Iwona Zaniewska- Ciep, E. Anchimiuk, E. Omelianiuk, A. Jurczak, A. Sacharczuk, Z. Owsieniuk, D. Jurczuk. B. Dmitruk. 28.06.2017 x2

EKOzespoły w Białowieży

14 dnia czerwca w naszym przedszkolu zrobiło się zielono… I to nie tylko za sprawą Wiosny, która już od dłuższego czasu króluje na świecie, ale też za sprawą naszych przedszkolaków, pięcio- i sześciolatków z grup III i IV, które wyruszyły tego dnia na wycieczkę do Białowieży w ramach Ekozespołów. Nasza placówka bardzo dużą wagę przykłada do rozwijania postaw proekologicznych naszych małych podopiecznych, w związku z czym udział w Szkolnym Programie Ekozespołów bierzemy bynajmniej nie po raz pierwszy. Na uroczystość podsumowującą działalność Ekozespołów w bieżącym roku szkolnym wyruszyliśmy w świetnych humorach. W Muzeum BPN zasiedliśmy wśród dzieci, młodzieży i nauczycieli reprezentujących różne szkoły i przedszkola. Nasze grupy miały zaszczyt rozpocząć spotkanie od krótkich prezentacji słowno – muzycznych na temat żabek. Dzieci odważnie wystąpiły na scenie, za co otrzymały gorące brawa od licznie zgromadzonej publiczności. Następnie, już w roli widzów, zasiedliśmy na widowni, aby podziwiać wspaniałe występy dzieci i młodzieży. Następnym etapem spotkania było ogłoszenie wyników Konkursu Ekozespołów. Z wielką dumą i radością dowiedzieliśmy się, iż nasze Przedszkole otrzymało wyróżnienie, a razem z nim Dyplom, odtwarzacz CD i magnesy dla wszystkich dzieci! Szczęśliwi wyruszyliśmy przed budynek Ośrodka Edukacji Przyrodniczej, gdzie czekał na wszystkich uczestników apetyczny poczęstunek. Ten pełen wrażeń dzień z pewnością na długo zagości w pamięci naszych Proekologicznych Przedszkolaków… Dziękujemy Organizatorom za przygotowanie tak niezapomnianej Uroczystości!
Nauczycielki grup: E. Anchimiuk, I. Zaniewska – Ciep, A. Sacharczuk, Z. Owsieniuk 26.06.2017

Sukcesy grupy trzeciej

Pięciolatki odniosły wiele sukcesów w konkursach organizowanych na terenie i poza przedszkolem. Magdalena K. zdobyła I miejsce w białoruskim konkursie recytatorskim „Ojczyste słowo” (eliminacje rejonowe); Agata G. wystąpiła w konkursie piosenki „Mama, tata i ja”( eliminacje powiatowe); Grzegorz B. otrzymał mistrza recytacji w konkursie recytatorskim „Kocham, lubię, szanuję…” a Bartosz Sa. otrzymał w tym samym konkursie I miejsce ze szczególnym wyróżnieniem. W HDK „Górnik” jak co roku odbył się konkurs recytatorski „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”, w którym Magdalena K. zdobyła II miejsce a Hanna P. III miejsce. W zbiórce makulatury nasza grupa okazała się najlepsza, wspólnie zebraliśmy aż 2627 kg. Najlepszy okazał się Paweł M., który uzbierał 670 kg. Połowa dzieci z grupy brała też udział w rodzinnym konkursie fotograficznym „Moja rodzina, nasze miejsce na ziemi”, w którym Maja Sz. zdobyła I miejsce, a Paweł M. III miejsce. Wyróżnienia zdobyli: Hanna P., Bartosz Se., Antoni S., Igor D., Anna L. Serdecznie wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. W nagrodę za wspaniały rok wspólnej pracy i zabawy pięciolatki zostały zaproszone z okazji Dnia Dziecka do restauracji „Wrota Lasu”, gdzie miło spędziły czas na zabawie i słodkim poczęstunku w postaci galaretek i lodów owocowych. Przygotowały: E. Anchimiuk, I. Zaniewska- Ciep 26.06.2017 x2

Uroczyste podsumowanie Rodzinnego Konkursu Fotograficznego

20 czerwca w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste podsumowanie VI Edycji Rodzinnego Konkursu Fotograficznego, w tym roku pod hasłem Moja rodzina, nasze miejsce na Ziemi. Na uroczystość zostali zaproszeni rodzice i dzieci biorące udział w konkursie oraz goście specjalni Pani Julia Melchior z Nadleśnictwa Browsk, Pani Bożena Niemiec z Nadleśnictwa Hajnówka i Pan Zbigniew Dzwonkowski - fotograf.
Celem tegorocznej edycji konkursu było:
•Propagowanie i wzmacnianie pozytywnych więzi pomiędzy najbliższymi, w tym wspólne spędzanie czasu wolnego, wzajemny szacunek i zaufanie;
•Rozwijanie wrażliwości inspirowanej życiem w rodzinie oraz zachęcenie do propagowania i ukazywania pozytywnych wartości rodzinnych;
•Propagowanie idei: „W rodzinie siła”;
•Ukazanie i popularyzacja piękna przyrody oraz miejsc na świecie, w Polsce, w rodzinnej miejscowości, na własnym podwórku itp., z którymi rodzina jest emocjonalnie związana;
• Rozwijanie zainteresowań fotografowaniem jako jednej z kreatywnych form spędzania wolnego czasu rodziców z dzieckiem;
•Umożliwienie dzieciom i rodzicom zaprezentowania swojego talentu.
W konkursie wzięło udział 71 dzieci ze wszystkich grup wiekowych i ich rodziców . Jury w składzie Pani Bożena Niemiec, Pani Julia Melchior, Pan Zbigniew Dzwonkowski, spośród wielu zdjęć wybrało te, które spełniały wszystkie kryteria konkursowe. Oceniając prace brano pod uwagę: pomysłowość, zaangażowanie dzieci i rodziców w projekt, a przede wszystkim, to czy zdjęcia są tematycznie związane z tytułem naszego konkursu. Ostatecznie jury nagrodziło zdjęcia w dwóch kategoriach:
•Kategoria Moja rodzina
•Kategoria Nasze miejsce na Ziemi
Zdjęcia były tak piękne, że jury przyznało 2 nagrody grand prix, 4 nagrody I, 4 nagrody II, 6 nagród III i aż 26 Wyróżnień!

Kategoria Moja rodzina

Grand Prix
Florentyna Fedorów gr. IX
Pierwsze Miejsce
Dominika Ackiewicz gr II
Martyna Seliwoniuk gr. V
Drugie Miejsce
Lena Kazberuk gr. I
Magdalena Kozaczuk gr. IV
Trzecie Miejsce
Paweł Michalczuk gr. III
Oliwia Łysakowska gr. V
Weronika Maksimczuk gr. VII

Kategoria Nasze miejsce na Ziemi

Grand Prix
Hanna Lasota gr. X
Pierwsze Miejsce
Nina Wierzbowicz gr. I
Maja Szymaniuk gr. III
Drugie Miejsce
Hanna Tomaszuk gr. II
Tomasz Maksimczuk gr VI
Trzecie Miejsce
Łucja Burnecka gr. V
Weronika Stepaniuk gr. V
Hubert Przybyłowski gr. VI

Wyróżnienia:
Małgorzata Surel gr. I
Damian Pryczynicz gr. I
Jakub Niewiadomski gr. I
Marina Mackiewicz gr. I
Konrad Bańkowski gr. I
Jakub Plis gr. II
Gabriel Niewiadomski gr. II
Hanna Zabrocka gr. II
Michał Bielawski gr. II
Małgorzata Kierdelewicz gr. II
Hanna Plis gr. III
Bartosz Seliwoniuk gr. III
Antoni Seliwoniuk gr. III
Igor Dawid gr. III
Anna Leszczyńska gr. III
Damian Tichoniuk gr. IV
Maksymilian Bujek gr. IV
Maja Orzechowska gr. V
Tymoteusz Tomaszuk gr. V
Wojciech Dawidziuk gr. V
Lena Kowalczuk gr. VI
Karol Turkot gr. VI
Gabriel Ignatowicz gr. VII
Oliwia Kułaj gr. VIII
Alicja Palenceusz gr. VIII
Jakub Plewa gr. X
Bardzo dziękujemy rodzicom, jurorom za zaangażowanie. Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów, którymi byli: Nadleśnictwo Browsk, Nadleśnictwo Hajnówka, Zakład Drzewny Andrewpol, Firma Runo, Bank Spółdzielczy w Hajnówce, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zakład Fotograficzny Zbigniew Dzwonkowski, Apteka DOZ. Dzięki Państwa hojności nagrody dla uczestników konkursu były bardzo atrakcyjne. Uroczystość uświetnił występ przedszkolaków z grupy piątej.
Przygotowały: M. Saadoon, A. Sacharczuk, I. Zaniewska- Ciep, Ewa Anchimiuk, Alina Lipczyńska, Alicja Jurczak 22.06.2017 x3

SZÓSTY PRZEDSZKOLNY BIEG PO ZDROWIE

13 czerwca wszystkie grupy z naszego przedszkola: od trzylatków po sześciolatki, wzięły udział w cyklicznej imprezie odbywającej się pod honorowym patronatem Burmistrza Hajnówki – „Przedszkolnym biegu po zdrowie”. Była to już szósta edycja, tak więc wielu przedszkolaków doskonale znało zasady, jakie na niej obowiązują. Pomimo niepewnej pogody, wszystkie punkty przebiegły zgodnie z planem. Oprócz dzieci z naszego przedszkola, licznie przybyli także ich rodzice oraz zaproszeni goście: Podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej z opiekunami oraz uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wraz z nauczycielami. Z racji tego, że jest to impreza sportowa organizowana przez Zespół ds. Promocji Zdrowia, działający w przedszkolu, bieg nie miał charakteru rywalizacji, lecz jego celem było propagowanie wśród dzieci zdrowego, aktywnego trybu życia. Tak jak co roku, bieg odbył się w Parku Miejskim. Zanim poszczególne grupy stanęły na pasie startu, wykonały profesjonalną rozgrzewkę prowadzoną przez pana Romana Wnuczko. Wszyscy uczestnicy biegu spisali się na medal, dlatego też takie pamiątki otrzymali. Gdy wszyscy zawodnicy spotkali się na mecie, wspólnie zatańczono do znanej przedszkolakom piosenki pt. „Gimnastyka”. Był też czas na uwieńczenie całej imprezy rundą honorową wokół amfiteatru. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym, dzięki którym bieg miał szansę się odbyć: Panu Jerzemu Sirakowi – Burmistrzowi Miasta Hajnówka, Panu Mirosławowi Awksentiuk – Dyrektorowi OSiR – u, Panu Romanowi Wnuczko – nauczycielowi W – F, Panu Bogdanowi Kalickiemu – Dyrektorowi Pogotowia Ratunkowego oraz Dyrektorkom naszego przedszkola – Pani Krystynie Kojło i Pani Mirosławie Maciuka, a także wszystkim Rodzicom uczestniczącym w biegu.
Jednocześnie mamy nadzieję, że w przyszłym roku wspólnie podtrzymamy naszą przedszkolną tradycję. Przygotował Zespół ds. Promocji Zdrowia: B. Markiewicz, A. Kot, R. Bartoszewicz, D. Jurczuk, I. Zaniewska – Ciep, A. Jurczak, E. Anchimiuk, K. Litwiniec – Burnecka, E. Parfieniuk, M. Kuradczyk. 22.06.2017 x3

„Od czwartego roku bez książeczki ani kroku” – akcja czytelnicza w Miejskiej Bibliotece Publicznej

„Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością prawdziwie magiczną zaspokaja bowiem wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych, a przy tym przynosi dziecku ogromną radość i pozostawia cudowne wspomnienia. Ale to jeszcze nie koniec atutów głośnego czytania. Czynność ta jest łatwa, nie wymaga od nas, dorosłych, szczególnego przygotowania, jest przyjemna i inspirująca także dla czytającego, nic nie kosztuje, gdy korzystamy z biblioteki czy wymieniamy książki z innymi rodzicami, lub jest niedroga, gdy zaopatrujemy się w tanich księgarniach albo na wyprzedażach.” Tymi słowami autorki książki „Wychowania przez czytanie” zachęcają rodziców do czytania dzieciom. Nasze przedszkole natomiast propagując czytanie dzieciom już po raz czwarty zorganizowało akcję „Od czwartego roku bez książeczki ani kroku”, która odbyła się 1 czerwca i po raz kolejny miała miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce. Akcja „Od czwartego roku bez książeczki ani kroku” polega na corocznym fundowaniu książeczek przez władze lokalne i wręczaniu ich wszystkim czterolatkom, które przybędą na uroczystość z udziałem rodziców, dziadków, przedstawicieli biblioteki, władz lokalnych i gości specjalnych. Tego typu działanie ma przekonać dorosłych, że codzienne czytanie dzieciom to wspaniała inwestycja w ich przyszłość. Czytanie doskonali język, który jest głównym narzędziem myślenia, komunikacji międzyludzkiej i zdobywania wiedzy. Czytanie rozwija także empatię, wyobraźnię i wrażliwość moralną, buduje i wzmacnia więź między pokoleniami. Rodzice podczas czytania poświęcają swojemu dziecku czas i uwagę, przez co okazują miłość, budują zdrowe relacje i przyczyniają się do tego, że dziecko staje się człowiekiem o bogatym wnętrzu. Na tegoroczną akcję przybyło ponad pięćdziesięcioro dzieci wraz z rodzinami. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego przeczytania wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa”, przez zaproszonych gości. Następnie przedstawiona została idea akcji i przypomniano zebranym jakie korzyści płyną z codziennego głośnego czytania dzieciom. Spotkanie uatrakcyjnił występ grupy czterolatków z Przedszkola Nr 5, które pod opieką nauczycielek przygotowały i przedstawiły część artystyczną. Punktem kulminacyjnym spotkania, na który z niecierpliwością oczekiwały wszystkie dzieci, było rozdanie książeczek, przez przybyłych gości, wszystkim zgromadzonym czterolatkom. Dziękujemy serdecznie osobom, bez których wsparcia akcja „Od czwartego roku bez książeczki ani kroku“ nie mogłaby się odbyć: Burmistrzowi Miasta Hajnówka - Panu Jerzemu Sirakowi, Inspektor do spraw Oświaty, Kultury i Sportu –Pani Jolancie Stefaniuk, Księgarni BookBookoraz Kierownik Księgarni- Pani Halinie Ginszt
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce- Pani Alli Gryc, Pracownikom biblioteki za pomoc w przygotowaniu spotkania. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim przybyłym gościom za poświęcony nam czas i udział w akcji, a przede wszystkim dzieciom i ich rodzicom za tak liczne przybycie. Akcja „OD CZWARTEGO ROKU BEZ KSIĄŻECZKI ANI KROKU” zagościła już na stałe w naszym mieście, mamy nadzieję, że to się nie zmieni i każdego roku, będziemy mogli obdarowywać dzieci czteroletnie książeczkami, które rodzice będą im codziennie czytać. Przygotowała: Elżbieta Sterlingow 22.06.2017 x2

„Parada Bajkowa”-dzieci z naszego przedszkola zachęcają mieszkańców miasta do czytania.

Współczesny świat jest dla dzieci często trudny i nieprzyjazny. Pośpiech i stres, brak czasu dla dziecka, ignorowanie ich potrzeb psychicznych, nadmiar mediów elektronicznych powodują, że coraz więcej dzieci ma problemy emocjonalne i coraz gorzej zna język. Dziecko, które nie rozumie języka i ma mały zasób słów nie jest w stanie samo czytać, gdyż jest to dla niego za trudne i zbyt nudne, zwłaszcza w dobie atrakcyjnej i nie wymagającej wysiłku telewizji. Język jest przy tym narzędziem myślenia, również matematycznego. W ten sposób koło się zamyka - słabo czytające dzieci coraz mniej czytają i coraz gorzej się uczą. Naukowcy i praktycy zgodnie twierdzą, że czytanie dziecku na głos uczy je języka i myślenia, rozwija pamięć i wyobraźnię, przynosi wiedzę i wzorce dobrych zachowań, wzmacnia samouznanie. Czytanie niemowlęciu stymuluje jego umysł i buduje skojarzenie czytania z przyjemnością, czytanie na głos kilkulatkowi pozwala mu zrozumieć siebie i świat, wspólne czytanie z nastolatkiem pozwala zachować lub odbudować więź i pomaga mu w pokonaniu wielu problemów wieku dorastania. Także dzieci niepełnosprawne dzięki głośnemu czytaniu znacznie lepiej się rozwijają. Czytanie uczy dzieci odróżniania dobra od zła i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów.
Aby zachęcić dorosłych do czytania dzieciom nasze przedszkole zorganizowało 6 czerwca kolejną akcję czytelniczą-Paradę Bajkową. Akcja odbyła się z okazji XVIOgólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, wzięły w niej udział dzieci z grup: I, III, V, VI, VII, VIII, IX i X wraz z wychowawcami. Dzieci przebrane za postacie z bajek, maszerowały ulicami miasta i zachęcały mieszkańców Hajnówki do czytania, skandując hasła propagujące czytanie i rozdając ulotki. W czasie przemarszu mieliśmy kilka przystanków w znaczących punktach naszego miasta. Pierwszy przystanek zaplanowaliśmy przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce, gdzie powitała nas Pani Dyrektor Alla Gryc wraz z pracownikami. Tam też dzieci wysłuchały wiersza Jana Brzechwy „Na straganie” Następnie powędrowaliśmy do Księgarni BookBook, tam dzieci wysłuchały wiersza Stanisława Jachowicza„Pan Kotek był chory” Kolejny przystanek miał miejsce przy Urzędzie Miasta w Hajnówce, tam czekał na nas Burmistrz Miasta Hajnówka Pan Jerzy Sirak, który przeczytał dzieciom wiersz Juliana Tuwima „Abecadło”. Pan Burmistrz poparł naszą akcję i dziękował dzieciom za tak wspaniałą inicjatywę jaką jest zachęcanie mieszkańców miasta do czytania. Naszą wędrówkę zakończyliśmy udając się do budynku głównego naszego przedszkola przy ul. Reja gdzie powitała nas Pani Dyrektor Krystyna Kojło, która czytała nam wiersze i dziękowała za zorganizowanie akcji czytelniczej. Nasza parada spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i miłym odbiorem przez mieszkańców Hajnówki. Przechodnie zatrzymywali się, skandowali razem z nami hasła zachęcające do czytania i nagradzali nas gromkimi brawami. Osobom, które poświęciły nam czas bardzo serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że tego typu inicjatywa nie pozostanie bez echa i zachęci dorosłych do czytania dzieciom. Przygotowała: ElżbietaSterlingow 22.06.2017 x2

Maj w grupie drugiej

14 maja odbyło się w naszej grupie ostatnie zajęcie z udziałem psa pt. „Poczytam Ci piesku, czyli… lektura może być przygodą”. Dogoterapeutka Pani Gabriela Drwięga odwiedziła nas z Cosmo i przeczytała dzieciom autorskie opowiadanie pt. „Śliczny piesek na placu zabaw”. Uświadomiła przedszkolakom, że najlepiej rozwiniętym zmysłem u psów jest węch. Pies Cosmo lubi wszelkie zabawy z szukaniem zapachów, dlatego wspólnie ze swoją opiekunką zaprezentował swoje umiejętności na początku wskazując pachołek z ukrytym w nim zapachem a potem odnajdując odpowiednią słomkę wśród kilkunastu innych. Dzieciom najbardziej jednak podobało się, że pies reaguje na wypowiedziane przez nich komendy. Wierzymy, że zajęcia przyczynią się do nawiązywania pozytywnych relacji dziecko – pies. 25 maja wspólnie z dziećmi z grupy ósmej wybraliśmy się na wycieczkę do Białowieży. Pierwszym punktem naszej wyprawy były zajęcia w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej. Dzieci podczas zabawy miały okazję pogłębić swoją wiedzę na temat zwierząt zamieszkujących Puszczę Białowieską. Wszystkie przedszkolaki za aktywny udział w zajęciach otrzymały w nagrodę magnesy. Po krótkiej przerwie i posiłku na powietrzu mogliśmy przejść do drugiego punktu wycieczki, czyli zwiedzania Muzeum Przyrodniczo – Leśnego. Dzieci tego dnia pełne wrażeń i zadowolone wróciły do przedszkola. 26 maja obchodziliśmy w grupie Dzień Matki. Pragnąc, aby ten dzień był wyjątkowy i na długo pozostał w pamięci – zaprosiłyśmy dzieci i ich mamy do wspólnej zabawy „Jak mama została Indianką” inspirowanej książką autorstwa U. Stark i M. Leep. Goście mieli okazję przywitać się indiańskim okrzykiem, zatańczyć indiański taniec, ozdobić głowę piórem a także zdobyć indiańskie umiejętności. Wszystko to w radosnej atmosferze. Na zakończenie dzieci zaśpiewały swoim mamom i ofiarowały własnoręcznie wykonane prezenty: indiańskie korale i laurkę. Nie mogło także zabraknąć słodkiego poczęstunku. Wszystkim Mamom jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia!!! Przygotowały: Kinga Litwiniec – Burnecka i Małgorzata Saadoon. 14.06.2017x3

DZIEŃ DZIECKA W FILII NASZEGO PRZEDSZKOLA

1 czerwca, jak co roku, dzieci miały swoje wielkie święto. Wszystkie grupy filii przedszkola zebrały się na holu, by wspólnie uczcić ten wyjątkowy dzień. Na początku dzieci z zapartym tchem obejrzały prezentację utworu Juliana Tuwima pt. „Lokomotywa”. Później przyszedł czas na aktywną zabawę z udziałem zarówno starszych jak i młodszych grup wiekowych. Były wspólne tańce przy znanych utworach oraz mnóstwo konkursów takich jak przeciąganie liny, skoki w workach czy też przechodzenie przez tunel. Wszystkie dzieci świetnie sobie dawały radę oraz dobrze się bawiły. Niespodzianką na koniec były „lody dla ochłody” po jakże intensywnie spędzonym czasie. Po uroczystości starsze dzieci kontynuowały zabawę w ogrodzie przedszkolnym. Przygotowały: D.Jurczuk, B. Dmitruk, A. Kot, J. Suchodoła, B. Sakowska, R. Bartoszewicz, B. Markiewicz, L. Stawarz, E. Parfieniuk, M. Kuradczyk. 11.06.2017x3

 

Wiosna w Puszczy Białowieskiej

„Złoty promień słońca zabłąkał się w lesie.
Myślał, że kosz malin do domu przyniesie.
Przysiadł na konarze, rozejrzał się wkoło...
Choć malin nie znalazł, zaśmiał się wesoło,
bo zobaczył w dole najpiękniejsze kwiaty...
„Zrobię śliczny bukiet dla Mamy i Taty!” -
ucieszył się promyk. Z gałęzi zeskoczył,
od bieli zawilców aż przymrużył oczy:
delikatne płatki jak śnieżynki lśniły,
zielone listeczki pięknie je zdobiły.
A obok przylaszczki, niebieskie, pachnące
spoglądają z dołu na wiosenne słońce.
Bo przylaszczki i zawilce to zwiastuny wiosny,
na jej przywitanie w lesie dziś wyrosły (…)”
Zofia Owsieniuk
My, nauczycielki z Przedszkola Nr 5, postanowiłyśmy zrobić wiosenną niespodziankę naszym przedszkolakom… Przygotowałyśmy scenografię, kostiumy, nauczyłyśmy się ról, a następnie zaprosiłyśmy naszych miłych widzów na przedstawienie autorskie pt. „Wiosna w Puszczy Białowieskiej” (scenariusz: Z.Owsieniuk). Na widowni zasiadły najpierw dzieci z budynku głównego, a następnie z budynku filii naszego przedszkola wraz ze swoimi wychowawczyniami. Mali widzowie z zaciekawieniem śledzili losy zabłąkanego w Puszczy Białowieskiej słonecznego Promyczka (Kinga Litwiniec – Burnecka), który chciał zrobić bukiet z pięknych leśnych kwiatów: zawilców i przylaszczek. Na szczęście czujny Wiatr (Małgorzata Saadoon) uświadomił mu, że leśne kwiaty pragnął mieszkać w swoim domu, w Puszczy Białowieskiej… Przytakiwał mu zabawny Skrzat (Elżbieta Omelianiuk), wynurzający się znienacka z leśnych zarośli. Nad wszystkim czuwał Narrator (Alicja Jurczak), dbający również o oprawę muzyczną przedstawienia. Wkrótce wszyscy powitali Wiosnę (Zofia Owsieniuk) i wspólnie z nią zatańczyli radosny, wiosenny taniec! Prezentacja przedstawienia miała na celu przede wszystkim uwrażliwienie naszych małych widzów na piękno Puszczy Białowieskiej, ukazanie jej walorów i unikatowości, jak również poznanie zwiastunów wiosny charakterystycznych dla lasu oraz zwrócenie uwagi na konieczność ich ochrony. Dziękujemy serdecznie wszystkim naszym Widzom za wspólnie spędzony czas i mamy nadzieję, że wspominacie go tak miło, jak my!!! Nauczycielki: M.Saadoon, A.Jurczak, E.Omelianiuk, K.Litwiniec – Burnecka, Z.Owsieniuk 09.06.2017

Podsumowanie Akcji Zbiórki Makulatury za rok 2016/2017

W tym roku szkolnym zebraliśmy łącznie 10803, 8 kg makulatury.
Budynek główny – 8669,8 kg, Filia – 2134 kg.
1. Grupa III – 2627 kg
2. Grupa II – 2502 kg
3. Grupa V – 1462,5 kg
4. Grupa I – 1181 kg
5. Grupa IV – 897,3 kg
6. Grupa VIII – 862 kg
7. Grupa IX – 494 kg
8. Grupa II żłobkowa – 262 kg
9. Grupa X – 238 kg
10. Grupa VI – 227 kg
11. Grupa VII – 51 kg

Najwięcej makulatury w przedszkolu przyniosły dzieci:
1. Hanna Zabrocka – 831,5 kg gr. II
2. Amelia Środa – 800 kg gr. VIII
3. Konrad Bańkowski – 788 kg gr. I
4. Paweł Michalczuk – 670 kg gr. III
5. Dominika Ackiewicz – 575 kg gr. II
6. Małgorzata Kierdelewicz – 430 kg gr. II
7. Martyna Seliwoniuk – 439 kg gr. V
8. Michał Bielawski – 356 kg gr. II
9. Maja Szymaniuk – 314 kg gr. III
10. Łucja Burnecka – 308 kg gr. V
11. Anna Minkiewicz – 306 kg gr. IX
12. Zofia Mroziewicz – 295 kg gr. V
13. Hubert Grajewski – 212 kg III
14. Magdalena Kozaczuk – 209 kg gr. IV
15. Magdalena Kiendyś – 203 kg gr. III
16. Paweł Gierasimiuk – 188 kg gr. IX
17. Damian Ginszt – 173 kg gr. IV
18. Gabriel Pasztelan – 159 kg gr. IV
19. Ksawery Omelianiuk – 149 kg gr. II żłobkowa
20. Agata Glapa – 144 kg gr. III
21. Bartosz Sadowski – 143 kg gr. III
22. Milena Denisiuk - 141,8 kg gr. IV
23. Marcin Pietruczuk – 136,5 kg gr. II
24. Weronika Stepaniuk – 124 kg gr. V
25. Patrycja Stepaniuk – 124 kg gr. I
26. Dawid Igor – 115 kg gr. III
27. Piotr Martyniuk – 113 kg gr. II żłobkowa
28. Hanna Bobel – 111 kg gr. III
29. Igor Mironiuk – 109,5 kg gr. IV
30. Oliwia Łysakowska – 106 kg gr. V
31. Hanna Plis – 106 kg gr. III
32. Antoni Seliwoniuk – 106 kg gr. III
33. Jakub Plis – 105 kg gr II
34. Paweł Szymaniuk – 101 kg gr. I
35. Bartosz Seliwoniuk – 100 kg gr. III
Bardzo dziękujemy dzieciom, rodzicom i dziadkom zaangażowanym w akcję i zachęcamy do czynnego udziału w kolejnej edycji w przyszłym roku szkolnym.
Przygotowała: Małgorzata Saadoon 05.06.2017

Święto Mamy i Taty

Dzieci z grupy III zaprosiły swoich rodziców na uroczystość z okazji ich święta. Zaprezentowały część artystyczną, na którą składały się wiersze, piosenki oraz tańce poznane w przeciągu całego roku. Rodzice z dumą patrzyli na swoje pociechy i podziwiali ich występ promieniując przy tym radością. Dzieci bowiem miały czym się pochwalić: recytowały wiersze z konkursów recytatorskich, za które otrzymały nagrody i wyróżnienia; śpiewały piosenki, które wcześniej szykowały na konkurs „Mama, Tata i ja”; zaprezentowały tańce z przeglądu tanecznego „Po prostu tańcz”. Nie obyło się również bez typowych wierszy i piosenek tematycznie związanych ze świętem rodziców. Dzieci zatańczyły także taniec ludowy- Trojak oraz „Smerfny rap”, które zafascynowały rodziców. Na zakończenie dzieci wręczyły zaproszonym gościom własnoręcznie wykonane prezenty: laurkę dla mamy, laurkę dla taty, etui na telefon oraz papierowy kwiatek. Złożyły im najlepsze życzenia i zasiadły do wspólnego poczęstunku, na który składały się przepyszne owoce i lody śmietankowo- owocowe. Atmosfera była bardzo przyjazna, rodzice chętnie pozowali do zdjęć. Jednak wszystko co dobre, szybko się kończy. Serdecznie dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu poczęstunku.Przygotowały: E. Anchimiuk, I. Zaniewska- Ciep 05.06.2017


Europejski Dzień Parków Narodowych

24.maja dzieci z Przedszkola nr 5 obchodziły Dzień Parków Narodowych. Z tej okazji spotkały się w sali grupy III i obejrzały prezentację multimedialną na temat polskich parków narodowych. Celem spotkania było zapoznanie z ideą tworzenia parków narodowych; rozwijanie zainteresowania różnorodnością biologiczną roślin i zwierząt żyjących na terenie parków narodowych w Polsce. Dzieci dowiedziały się, iż istnieją 23 parki narodowe w Polsce. Potrafiły nazwać park leżący najbliżej ich miejsca zamieszkania i przedstawić zwierzęta w nim żyjące. Wysłuchały wiersza Hanny Zdzitowieckiej „W parku narodowym”, po czym samodzielnie doszły do sformułowania definicji: co to jest park narodowy. Dzieci poznały na podstawie mapy Polski rozmieszczenia poszczególnych parków; dowiedziały się jakie symbole przyrody są charakterystyczne dla danych parków (logo parków). Klasyfikowały ilustracje ze względu na przedstawiony symbol: ptaki, rośliny, zwierzęta, szczyty górskie. Nauczycielki przedstawiły również dzieciom bogatą ofertę pozycji w kąciku czytelniczym: encyklopedia parków narodowych; przewodniki po parkach; informatory, mapy turystyczne; leksykony wiedzy przyrodniczej o parkach. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały książki do poczytania w poszczególnych grupach i pogłębienia wiedzy na temat parków narodowych.

. Przygotowały: E. Anchimiuk, I. Zaniewska- Ciep 05.06.2017

Wycieczka do Białegostoku

19.maja przedszkolaki z grupy III i IX wybrały się do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl „Piękna i Bestia”, który wywołał wiele emocji. Dzieciom towarzyszyło zaciekawienie, strach, smutek i radość. Przedszkolaki miały okazję z bliska zobaczyć bogactwo scenografii, zmieniające się rekwizyty oraz przepiękną grę aktorów. Po spektaklu była okazja do rozmowy z jednym z aktorów, dzieci od razu poznały kim był na scenie i jaką rolę odgrywał. Korzystając z pobytu w Teatrze Lalek, dzieci obejrzały wystawę obrazów z wystawianych sztuk oraz wykonały pamiątkowe zdjęcia. Następnym punktem wycieczki było zwiedzanie ZOO. Zwierzyniec okazał się bardzo ciekawym i interesującym miejscem. Dzieci za oszklonymi klatkami i metalowymi kratami widziały rysia, żbika, niedźwiedzie, wilki, koniki polskie, sarny, kozy, świnie wietnamskie. Duże zainteresowanie wzbudziły ptaki takie jak sowy, myszołowy, bocian, bażanty, łabędzie, pawie. Wyjazd do Białegostoku był również doskonałą okazją, aby poznać bliżej to miasto. Dzieci z dużym zainteresowanie spoglądały w okna autokaru. Widziały budynek Filharmonii Podlaskiej, stadion sportowy, szpitale, wysokie bloki mieszkalne, kościoły i Pałac Branickich, który przykuł ich największą uwagę. Rodzice mogą być dumni ze swoich pociech. Wszystkie dzieci wykazały się dużą samodzielnością, zaradnością i kulturą. Przygotowały: E. Anchimiuk, A. Kot, J. Suchodoła, I. Zaniewska- Ciep. 26.05.2017

Rośliny chronione

Już kolejny raz pięciolatki odwiedziła pani leśnik- Bożena Niemiec z Nadleśnictwa Hajnówka. Celem tego spotkania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie „Rośliny chronione- co to znaczy?”. Pani leśnik przeprowadziła rozmowę z dziećmi ukierunkowaną na samodzielne przemyślenia: co to znaczy, że coś podlega ochronie. Przedstawiła zbiór wybranych ilustracji ukazujących rośliny występujące w naszej puszczy. Niektóre z nich były znane dzieciom ale wiele nazw było nowych, zaskakujących i śmiesznych. Pani leśnik opisywała nie tylko ich wygląd, ale również mówiła o ciekawostkach przyrodniczych związanych z daną rośliną, np. o przydatności w kuchni, kosmetyce i lecznictwie. Lubimy te nasze co miesięczne spotkania z panią leśnik. Zawsze zainteresuje nas ciekawymi książkami o tematyce przyrodniczej, tym razem oglądaliśmy rośliny chronione. Dziękujemy za przekazaną wiedzę i drewniane breloczki z motylkiem. Przygotowały: E. Anchimiuk, I. Zaniewska- Ciep 26.05.2017

 

Majowe święta

„Jestem Polakiem i tym się szczycę,
Że kocham kraj swój, miasto, dzielnicę”

Tak rozpoczyna się wiersz Mateusza Mojsaka, który dzieci poznały podczas realizacji treści patriotycznych. W trakcie realizacji tematyki „Święta państwowe”, pięciolatki utrwalały wiedzę o biało- czerwonych symbolach narodowych: godle i fladze oraz doskonaliły umiejętności plastyczne podczas tworzenia chorągiewek Polski i Unii Europejskiej; kolorowały sylwety godła i herbu Warszawy. O powstaniu Warszawy i jej nazwy dowiedziały się podczas słuchania legendy „Wars i Sawa”. W trakcie dowolnych zabaw dzieci mogły korzystać z zasobów przedszkolnej biblioteczki i oglądać książki tematycznie związane z realizacją treści tygodniowych. Przygotowała: E. Anchimiuk 26.05.2017

 

 

Współpraca ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „Pocztówka”

W ramach programu ERASMUS+ Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka” realizuje projekt Wolontariatu Europejskiego. Jedną z aktywności podejmowanych przez uczestników projektu jest współpraca z naszym przedszkolem.Nasza współpraca ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „Pocztówka” rozpoczęła się w grupie czwartej od zajęć tanecznych i muzyczno-ruchowych przygotowanych i poprowadzonych przez nauczycielkę Zofię Owsieniuk oraz przedstawicieli Stowarzyszenia „Pocztówka”: panie Agatę Rychcik-Skibińską i Olesię Voitsekhovską oraz pana Stanislava Voitsekhovskiego. Pięcio- i sześciolatki bawiły się wyśmienicie przy skocznych, tanecznych rytmach muzycznych rozwijając jednocześnie swoje umiejętności w przyjemnej, radosnej atmosferze!Kolejne spotkania odbyły się nie tylko w grupie czwartej, ale też w grupie drugiej, trzeciej i piątej. Spotkania te miały formę zajęć muzycznych, a towarzyszył im wdzięczny instrument muzyczny: skrzypce. Prowadząca zajęcia pani Hanna Matskevich zabrała dzieci w tajemniczą podróż do zaczarowanej Krainy Dźwięków, gdzie mogły się one bawić przy dźwiękach skrzypiec a jednocześnie rozwijać swoją wrażliwość muzyczną.Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Stowarzyszenia Kulturalnego „Pocztówka”: pani Agacie Rychcik – Skibińskiej oraz jej współpracownikom – państwu Olesi i Stanislavovi Voitsekhovskim oraz pani Hannie Matskevich, za przeprowadzenie tak twórczych zajęć, które z pewnością na długo pozostaną w pamięci naszych przedszkolaków! Opracowanie: Z.Owsieniuk 25.05.2017

Wycieczka do Nadleśnictwa Browsk

Pięcio- i sześciolatki z grup IV i V wraz ze swoimi nauczycielkami wyruszyły autokarem w długo wyczekiwaną podróż, której celem było Nadleśnictwo Browsk mieszczące się we wsi Gruszki. Na miejscu powitała nas serdecznie pani Julia Melchior z Nadleśnictwa Browsk i wkrótce wyruszyliśmy na długą leśną wyprawę, podczas której dzieci z zainteresowaniem słuchały ciekawych opowieści naszej przewodniczki na temat leśnej fauny i flory. Nasze przedszkolaki otrzymały też zadanie do wykonania: miały odnaleźć tropy pozostawione przez zwierzęta i wspaniale im się to udało! Ta wyprawa bardzo wzbogaciła wiedzę dzieci, za co serdecznie dziękujemy pani Julii Melchior. Dziękujemy również za urocze upominki: odblaskowe misie. Ta wycieczka z pewnością długo będzie gościła w pamięci naszych przedszkolaków! Nauczycielki grup: A. Jurczak, E. Omelianiuk, A. Sacharczuk, Z. Owsieniuk 25.05.2017

 

Pasowanie na przedszkolaka

Dnia 28 kwietnia, dzieci z grupy szóstej miały swój bardzo ważny dzień. W obecności zaproszonych gości, zaprezentowały swoje nabywane przez cały rok umiejętności. Aby być prawdziwym przedszkolakiem trzeba było pokazać, że potrafi się zaśpiewać piosenkę, powiedzieć wierszyk, zatańczyć, gimnastykować się, właściwie wykonać polecenia nauczyciela oraz uważnie wysłuchać czytaną bajkę. Dzieci spisały się znakomicie, więc miały przyjemność być pasowane na przedszkolaka przez Panią Dyrektor – Krystynę Kojło. W czasie uroczystości miał miejsce również pokaz na tablicy multimedialnej składający się ze zdjęć, które wykonywane były przez cały rok szkolny 2016-2017. Dzieci uczestniczyły również w poczęstunku zorganizowanym przy pomocy rodziców. Za co im serdecznie dziękujemy. Atmosfera była bardzo sympatyczna. Jesteśmy bardzo dumne z naszych przedszkolaków. Wydarzenie to pozostanie na długo w sercach zarówno dzieci jak i wszystkich zaangażowanych dorosłych.
Przygotowały: Milena Kuradczyk i Ewa Parfieniuk. 20.05.2017 x3

 

Bajki terapeutyczne

O tym, że czytać warto, wiemy nie od dziś. Wskazane jest czytanie dziecku co najmniej 20 minut dziennie, choćby przed snem na „dobranoc”.Nasze pociechy bardzo wiele korzystają przy okazji tej jakże przyjemnej czynności. Jak się okazuje, nie jest to tylko poszerzanie słownika czynnego i biernego czy też zdobywanie okazji do wtulenia się w kochające ramiona rodzica. (pobierz cały artykuł) 20.05.2017

Kwiecień w grupie drugiej

3 kwietnia dzieci z grupy drugiej wspólnie z dwiema innymi grupami z przedszkola przeszły korowodem pod Urząd Miasta w Hajnówce w związku uroczystymi obchodami Dnia Autyzmu, który obchodzony jest 2 kwietnia. Jest to inicjatywa podejmowana w związku z ogólnoświatową akcją, mającą na celu propagowanie wiedzy na temat potrzeb i problemów osób z autyzmem i ich rodzin. 4 kwietnia dzieci z naszej grupy uczestniczyły w imprezie czytelniczej zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci pt. Rupakowe podróże, małe i duże. Przedszkolaki słuchały wierszy Danuty Wawiłow w interpretacji zaproszonych Gości. 6 kwietnia na zajęcia przybyła do nas Pani Agnieszka Kazberuk z Miejskiej Biblioteki Publicznej. Opowiedziała jak należy obchodzić się z książkami by zostać ich przyjacielem, gdzie można je wypożyczyć a także zachęcała dzieci do odwiedzania biblioteki wspólnie z rodzicami. Na zakończenie przeczytała ciekawą książkę pt. Przygody Fenka. Dobre zachowanie oraz obdarowała dzieci naklejkami. W kwietniu dzieci poznały poznawały tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi. Dowiedziały się o sposobie ozdabiania jaj wielkanocnych. Była to również dobra okazja do zabaw badawczych z użyciem jajek. Dzieci uczyły się jak rozpoznać czy jajko jest ugotowane czy surowe nie rozbijając skorupki a także, co należy zrobić by zamienić je w gumową piłeczkę. Kwiecień to miesiąc, w którym szczególną uwagę na zajęciach z dziećmi kładziemy na kształtowanie postaw proekologicznych, w związku z przypadającym na ten miesiąc Światowym Dniem Ziemi. Na specjalnie zorganizowanych zajęciach dzieci poznały różne rodzaje odpadów i uczyły się je segregować. Okazało się, że mają dużo wiedzą na temat segregacji odpadów i recyklingu, co jest dowodem na to, że na co dzień z rodzicami segregują śmieci i interesują się tym. Swoją wiedzą mogły wykorzystać na uroczystym spotkaniu wszystkich dzieci z przedszkola z okazji Światowego Dnia Ziemi. 20 kwietnia dzieci z grupy drugiej gościły Panią Julię Melchior z Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach. Zajęcia odbyły się na podwórzu przedszkolnym i w Sali. Przedszkolaki poznały rośliny i drzewa znajdujące się w ogrodzie, a także ptaki w naturalnym środowisku, które mogły oglądać przez lornetkę. Po przejściu do Sali, dzieci w celu utrwalenia wiadomości podsumowały z Panią Julią zdobytą wiedzę i nauczyły się rozpoznawać ptaki po wydawanych przez nie głosach. Mamy nadzieję, że Pani Julia zaszczepiła w dzieciach pasję do obserwowania otaczającej dzieci przyrody.Przygotowały: Małgorzata Saadoon, Kinga Litwiniec- Burnecka 18.05.2017 x3

Dzień Ziemi w grupie szóstej i siódmej

Dwudziestego pierwszego kwietnia 2017 r. dzieci z grupy szóstej i siódmej spotkały się, aby wziąć udział w uroczystości związanej ze Światowym Dniem Ziemi. Przedszkolaki uczestniczyły w zabawach integrujących. Grupy tańczyły oraz brały udział w zabawach i konkursach, mających na celu poszerzenie wiedzy dotyczącej dbania o środowisko naturalne, a także kształtowanie postaw proekologicznych . Aby podkreślić wyjątkowy charakter imprezy, czterolatki ubrane były w koszulki koloru czerwonego, natomiast u trzylatków dominował kolor pomarańczowy. Wszystkie dzieci były chętne do zabawy, więc czas upłynął bardzo szybko. Mamy nadzieję, że ten wspólnie spędzony czas zostanie miło zapamiętany.Przygotowały: L. Stawarz, M. Kuradczyk 10.05.2017 x2

 

RUPAKOWE PODRÓŻE – MAŁE I DUŻE

W związku z realizacją programu "Czytające przed szkole" , dnia 04.04.2017 r. w budynku B Przedszkola nr 5 odbyła się impreza czytelnicza „Rupakowe podróże, małe i duże”, w której uczestniczyli zaproszeni goście oraz dzieci trzy- i czteroletnie z grup I, II, VI i VII i ich nauczycielki. Spotkanie zorganizowano w celu uczczenia Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci oraz urodzin autorki książek dla dzieci- Danuty Wawiłow. Goście zaprezentowali dzieciom utwory autorstwa Danuty Wawiłow, a przedszkolaki nagradzały prezentacje wierszy gromkimi brawami. Swą obecnością zaszczycili nas:
- Inspektor Oświaty, Kultury i Sportu Pani Jolanta Stefaniuk przeczytała wiersz
"Zapach czekolady";
- Wicestarosta Powiatu Hajnowskiego Pani Jadwiga Dąbrowska - "Marzenie"
- Dyrektor Biblioteki Miejskiej Pani Alla Gryc -"A jak będę dorosła …";
- Kierownik Księgarni "BookBook" w Hajnówce Pani Halina Ginszt - "Drynda";
- Dyrektor Przedszkola nr 5 Pani Krystyna Kojło - "Świnka";
- Wicedyrektor Przedszkola nr 5 Pani Mirosława Maciuka - "Na wystawie".
Prezentacje wierszy przeplatane były występami dzieci z poszczególnych grup. Przedszkolaki śpiewały piosenki ilustrowane ruchem oraz recytowały wiersze Danuty Wawiłow, zachęcając tym samym rówieśników do poznawania kolejnych utworów oraz rozwijania, jakże pożądanych zainteresowań czytelniczych. Na zakończenie miłej imprezy, dzieci otrzymały serdeczne podziękowania i upominki od gości, a na pamiątkę spotkania wykonały bajeczne sylwety ,,Rupaków’’. Gości również dostali pamiątki wykonane przez dzieci.
Serdecznie dziękujemy naszym gościom za poświęcenie swego cennego czasu i przybycie do naszego przedszkola w celu propagowania czytelnictwa wśród najmłodszych. Przygotowały: E. Sterlingow, L. Stawarz, B. Markiewicz, K. Litwiniec-Burnecka, M. Saadoon, M.Kuradczyk., E.Parfieniuk, 10.05.2017 x2

Światowy Dzień Ziemi

24.IV.2017r. w naszym przedszkolu, w budynku głównym obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Ucząc się i bawiąc dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych mogły spróbować swoich sił w konkurencjach ruchowo- sprawnościowych oraz quizie ekologicznym. Nie zabrakło ekologicznych piosenek oraz tańców i zabaw przy muzyce. Wspólnie stworzyliśmy ekologiczną orkiestrę złożoną z instrumentów wykonanych z ekologicznych materiałów. Dzieci miały też okazję wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę dotyczącą segregacji śmieci, wrzucając je do odpowiednich pojemników. Całości uroczystości towarzyszyła radosna atmosfera i zdrowa rywalizacja. Na koniec wszystkie dzieci złożyły ekologiczną przysięgę miłośnika przyrody i obiecały dbać o Ziemię. Celem imprezy było rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci, kształtowanie postaw proekologicznych, wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności podczas realizacji zadań oraz integracja grup przedszkolnych we wspólnej zabawie. Przygotowały: Małgorzata Saadoon, Kinga Litwiniec – Burnecka, Alicja Jurczak, Elżbieta Omelianiuk 10.05.2017 x2

 

Niebieski Dzień w przedszkolu

22 marca 2017 r. dzieci z grupy VI oraz VII wspólnie obchodziły Światowy Dzień Wody. Była to idealna okazja do integracji międzygrupowej przy różnego rodzaju zabawach oraz tańcach przy muzyce nawiązującej do tematu uroczystości. Dzieci specjalnie na tą okazję przyszły do przedszkola w niebieskich ubraniach co jeszcze bardziej podkreśliło wyjątkowość obchodzonego święta. Przedszkolaki poprzez wysłuchanie opowieści o wędrówce kropli wody, miały szanse zrozumieć jak bardzo jest ona ważna dla każdego z nas. Rozbudzały w ten sposób swoje zainteresowania czytelnicze oraz kształtowały postawę proekologiczną. Dużo radości sprawiło im odgadywanie zagadek zarówno słownych jak i słuchowych oraz zabawy z chustą animacyjną. Na zakończenie wykonały wspólnie z paniami prace plastyczne oraz degustowały wodę. Przygotowały: Lucyna Stawarz, Milena Kuradczyk 10.05.2017 x2

 

MALI OGRODNICY Z GRUPY SIÓDMEJ

Wczesną wiosną na parapetach przedszkolaków, już od wielu lat pojawiają się mini ogródki, samodzielnie przez nie założone. Czterolatki z grupy VII z wielkim zapałem zakładały hodowlę roślin w sali. Każdy posadził swoją cebulkę. Dzieci posadziły fasolę w ziemi i w wodzie na merli, wysiały nasiona rzeżuchy oraz ziarna zbóż. We flakonie umieściły gałązki, oczekując na pąki i listki. Z wielkim zainteresowaniem obserwowały rozwijanie się poszczególnych roślin, w tym i nowalijek, którymi potem chętnie dekorowały kanapki i z wielkim apetytem je konsumowały. Jesienią posadziły też nasiona dębu – żołędzie, niecierpliwie oczekiwały na ich kiełkowanie, a obecnie z dumą podziwiały efekty swojej ogrodniczej pracy. Przedszkolaki, prowadząc z wielkim zainteresowaniem, obserwacje przyrodnicze, poznawały naturalne warunki niezbędne do wzrostu roślin, uczyły się o nie troszczyć i wzbogacały swą wiedzę przyrodniczą. Przygotowała: Lucyna Stawarz 10.05.2017 x2

SWOBODNE ZABAWY W GRUPIE SIÓDMEJ

Wesoło, jest wesoło
Tańczącym w ulu pszczołom,
w szumiącym lesie ptakom,
w przedszkolu, przedszkolakom.

Główną formą edukacji w przedszkolu jest nauka poprzez zabawę, ale nie tylko tą, kierowaną przez nauczycielki, lecz także zabawy swobodne, zainspirowane przez nauczyciela, wnoszą bardzo wiele w życie dzieci. Przedszkolaki wykorzystują w nich nagromadzoną wiedzę, rozbudzają swoje zainteresowania, umiejętności werbalne, stają się bardziej otwarte i odważniejsze, wchodzą w różnorodne relacje z rówieśnikami, uczą się współpracy, kulturalnych zachowań i tego, że po skończonej zabawie zawsze trzeba pozostawić po sobie porządek. Zabawom towarzyszy radość, uczucie bardzo pożądane w przyswajaniu wiedzy. Czterolatki z grupy siódmej świetnie się bawią, o czym świadczy ich zadowolenie z pobytu w przedszkolu.
Przygotowała: Lucyna Stawarz 04.05.2017

W Wodnej Krainie

„Szumią morskie fale w oddali…
Jakaś łódka się unosi na fali…
Żółty piasek na plaży się złoci,
jak słoneczne roześmiane oczy.
A na tym złotym dywanie
małe ziarnka piasku mają swe mieszkanie.
Spójrz, ktoś bosą stopę odcisnął na piasku…
Może dobra Wróżka, która mieszka w lasku…(…)”

Zofia Owsieniuk

Z okazji Dnia Wody budynek główny naszego przedszkola, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zamienił się w Wodną Krainę, a przedszkolaki ze wszystkich grup wiekowych z zapartym tchem śledziły wydarzenia rozgrywające się na ich oczach w tym Wodnym Królestwie. Poznały Rybaka, Złotą Rybkę i Królową Wód, w rolę których wcieliły się nauczycielki. Scenariusz autorstwa Z.Owsieniuk przewidywał też istotną rolę dla naszych małych widzów: dzieci miały pomóc bohaterom przedstawienia w ochronie tak niezbędnego nam wszystkim skarbu – wody. W tym celu przedszkolaki z zapałem wzięły udział w przygotowanych dla nich zadaniach: m.in. rozpoznawały smaki ukryte w wodzie, odgadywały zagadki dźwiękowe i słowne na temat wody, nadmuchiwały bańki mydlane, tańczyły wspólnie Wodny Taniec i udzielały odpowiedzi na pytania dotyczące sposobów ochrony zasobów wodnych. Dzięki zaangażowaniu wszystkich dzieci Rybakowi, Złotej Rybce i Królowej Wód udało się osiągnąć cel i odzyskać czystą wodę. Mamy wielką nadzieję, że nasze mądre przedszkolaki również będą miały na uwadze ten jakże istotny cel nie tylko podczas Dnia Wody, ale każdego dnia w przedszkolu i w domu. Bo przecież bez wody nie ma życia… Na zakończenie uroczystości przedszkolnej każda grupa wiekowa otrzymała w pełni zasłużone Dyplomy „Małego Strażnika Wody”. Serdecznie podziękowania przekazujemy Pani Agnieszce Kazberuk z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce za wspaniałe wcielenie się w rolę narratora i aktywny udział w przedszkolnej uroczystości. Dziękujemy również Rodzicom za ubranie Dzieci na niebiesko, dzięki czemu nasza Wodna Kraina wyglądała wyjątkowo, oraz Nauczycielkom za przygotowanie dzieci do udziału w uroczystości. Nauczycielki: A.Jurczak, E.Omelianiuk, Z.Owsieniuk 30.04.2017

Wchodzimy w świat sztuki

Jednym z celów dotyczących wspomagania aktywności artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym jest wprowadzenie ich w świat wartości estetycznych oraz rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne, a także sztuki plastyczne. Aby to osiągnąć należy stworzyć dzieciom właściwe warunki. W miesiącu kwietniu- pięciolatki z grupy III miały wiele okazji, aby wejść w „świat wartości estetycznych”. Były uczestnikami bajki tanecznej pt. „Obrazki z wystawy” wystawionej na scenie Hajnowskiego Domu Kultury. Młodzi tancerze z Opery i Filharmonii Podlaskiej z Białegostoku zachwycili zgromadzoną publiczność. Po zakończeniu spektaklu, dzieci obejrzały wystawę „Haft i koronka”. Szczególnie urzekły ich rękodzieła o tematyce wielkanocnej: szydełkowe jajka, serwetki, kurczaczki. Na terenie przedszkola odbyło się także spotkanie z muzykiem- panią grającą na skrzypcach. Dzieci poznały budowę i barwę skrzypiec, miały możliwość gry na tym instrumencie. Poznały różnorodne zabawy rytmiczno- muzyczne proponowane przez gościa. Zajęcia dostarczyły przedszkolakom wielu pozytywnych wrażeń. W kwietniu odbyły się także zajęcia otwarte z udziałem rodziców, podczas których dzieci pochwaliły się swoimi zdolnościami artystycznymi w czasie krótkiego występu a następnie wspólnie z rodzicami wykonały przepiękne ozdoby wielkanocne. Pięciolatki stworzyły kącik regionalny, na którym znalazły się powstałe rękodzieła. Niektóre z nich zostały wykorzystane na kiermaszu wielkanocnym organizowanym przez PSS SPOŁEM w Hajnówce.
Pięciolatki brały również udział w Festiwalu Muzycznym „Po prostu tańcz” organizowanym przez Przedszkole nr 2 w Hajnówce. Miały okazję po raz pierwszy wystąpić na dużej scenie w HDK „Górnik”, gdzie odniosły wielki sukces- zdobyły wyróżnienie! Serdecznie gratulujemy sukcesu! Jesteśmy z Was dumni! Przygotowały: E. Anchimiuk, I. Zaniewska- Ciep 22.04.2017 x3

Marzec w grupie trzeciej

Pięciolatki uczyły się samodzielnie zakładać ogródek na parapecie. Sadziły cebulę, siały rzeżuchę, koper i owies. Codziennie obserwowały wzrost roślin, pielęgnowały również kwiaty w doniczkach i nowo zakupione hiacynty. W ten sposób poznały ciężką pracę ogrodnika i doceniły trud tej pracy. Dzieci  poznawały różne zawody wykonywane przez ich rodziców i nie tylko. Odbyły szereg wycieczek do miejsc pracy. Obejrzały wystawę obrazów w Miejskiej Bibliotece Publicznej autorstwa naszego twórcy regionalnego pana Mikołaja Janowskiego. Były w zakładzie fryzjerskim, gdzie przyglądały się pracy fryzjerki, ścinającej włosy naszej pani Ewie. Odwiedziły pobliski Zakład Ubezpieczeń Społecznych, gdzie pracuje mama Hani P. Spotkały się także z mamą Zuzi, która jest leśnikiem i wspólnie wybrały się do lasu na poszukiwanie pierwszych oznak wiosny. Spacer po lesie okazał się niezapomnianą wycieczką. Pani leśnik zwróciła uwagę dzieci na nadjedzone szyszki, które były dowodem myszkujących w tym miejscu wiewiórek. Wskazywała pąki na drzewach, młode pędy traw, pierwsze wiosenne kwiaty leśne. Zwróciła uwagę na śpiew ptaków, które urządziły dzieciom wiosenny koncert. Zaprowadziła do miejsca, gdzie rośnie trujący krzew- wawrzynek wilcze łyko i przestrzegła dzieci przed jego dotykaniem. Serdecznie dziękujemy poszczególnym instytucjom i rodzicom za czas poświęcony dzieciom i możliwość obserwacji ludzi pracy. Przygotowały: E. Anchimiuk, I. Zaniewska- Ciep 22.04.2017 x2

Pierwszy Dzień Wiosny

Dzieci z grupy III zaprosiły wszystkich przedszkolaków na wspólne obchody Pierwszego Dnia Wiosny. Przygotowały z tej okazji część artystyczną, na której zaprezentowały tańce, wiersze i piosenki o tematyce wiosennej. Nauczycielki przygotowały prezentację multimedialną na temat tradycji obchodów powitania wiosny i pożegnania zimy. Podczas uroczystości ważnym elementem dekoracyjnym była marzanna- słomiany chochoł, przygotowany przez jedną z mam, którego pięciolatki ozdobiły według własnego pomysłu. Marzanna symbolizowała zimową pannę, z którą dzieci chciały się pożegnać. Dlatego też na powitanie wiosny każda grupa ozdobiła gałązki paskami kolorowej bibuły tworząc przepiękne, wiosenne gaiki. Następnie wszystkie dzieci wyszły przed budynek przedszkola i barwnym korowodem wyruszyły ulicami miasta. Panie niosły marzannę a dzieci gaiki, kolorowe kwiaty i balony. Przemarsz zakończył się na placu przedszkolnym, gdzie dzieci okrzykami i rymowankami pożegnały zimę i powitały wiosnę. Słomiany chochoł został oparty o drzewo, by wiatr rozdarł go na cztery strony świata i wskazał drogę ciepłej, radosnej wiosence… Serdecznie dziękujemy pani Halinie S. za pomoc w przygotowaniu kukły. Przygotowały:  Ewa Anchimiuk, Iwona Zaniewska- Ciep 22.04.2017 x3

Marzec w grupie drugiej

Tematyka marcowych zajęć w dużej mierze poświęcona była zdrowiu. Założony na parapecie zielony ogródek posłużył do wykonania kolorowych, wiosennych i zdrowych kanapek. Dzieci miały okazję same wybrać składniki i stworzyć swoją kanapkową kompozycję. Dużą popularnością cieszyła się sałata roszponka i twarożek ze szczypiorkiem. 10 marca ponownie odwiedziła nas Pani Jagoda Tomaszuk mama Hani, która czytając książkę „Zuzia idzie do dentysty” zachęcała dzieci do dbania o swoje ząbki. 14 marca odbyły się drugie w naszej grupie zajęcia z udziałem psa prowadzone przez dogoterapeutkę z Fundacji Psi Uśmiech w Białymstoku pt.One też czują, czyli ze zwierzętami za pan brat”. Dzieci uczyły się przełamywać bariery lęku przed kontaktem z psem oraz uwrażliwiały się na potrzeby zwierząt. 15 marca na zajęcia w naszej grupie przybyła nauczycielka Zofia Owsieniuk, która zaprosiła dzieci do zabawy dramowej „Smutny dzień” zainspirowanej jej autorskim wierszem. Przedszkolaki doskonaliły umiejętność rozpoznawania różnych stanów emocjonalnych ze szczególnym uwzględnieniem uczucia smutku. Dzieci uczestniczyły również w warsztatach muzycznych Czarodziejskie Skrzypce, na których poznały wygląd i budowę skrzypiec, a także mogły się aktywnie bawić przy dźwiękach tego niezwykłego instrumentu. Dzieci z grupy drugiej wspólnie z dziećmi z przedszkola uroczyście powitały Wiosnę i uczestniczyły w wiosennym marszu z marzanną ulicami miasta. Marzec to czas, w którym szczególną uwagę poświęcamy tematyce o wodzie, ze względu na przypadający na ten miesiąc Światowy Dzień Wody. Dzieci poznały znaczenie wody w przyrodzie i w rozwoju życia na Ziemi oraz rolę, jaką pełni woda w życiu człowieka. Poznały też różne sposoby jej oszczędzania. Brały udział w przedszkolnej imprezie poświeconej wodzie. Zajęciem podsumowującym było spotkanie, na które zostały zaproszone mamy. Przedszkolaki pochwaliły się wiedzą zdobytą na zajęciach i wspólnie z mamami przygotowały rekwizyty do tańca. Na koniec spotkania wszyscy wspólnie zaśpiewali piosenkę o wodzie i zatańczyli prezentując swoje wspaniałe rybki. Zajęcia dostarczyły wszystkim wiele radości, ale przede wszystkim był to cenny czas spędzony z najbliższą osobą.
Dziękujemy wszystkim Mamom! Przygotowały: Kinga Litwiniec – Burnecka, Małgorzata Saadoon 20.04.2017 x2

Wycieczka do Białowieży

Marcowa pogoda bywa kapryśna – wiedzą o tym wszystkie przedszkolaki. Jednak 27. marca grupa trzecia i czwarta miały pogodę wprost wymarzoną na wycieczkę. Celem naszej wyprawy była malownicza Białowieża, a konkretnie Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego. W budynku Ośrodka powitali nas specjaliści do spraw edukacji OEP: pani Hanna Schmidt oraz pan Marek Świć, którzy poprowadzili w obu grupach bardzo interesujące zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej w ramach Akcji Pomocy Płazom. Zajęcia wzbogaciły i usystematyzowały wiedzę pięcio- i sześciolatków na temat płazów. Dzieci oglądały prezentację multimedialną, poznawały wygląd i nazwy różnych płazów, słuchały wydawanych przez nie odgłosów a także samodzielnie rysowały żabki. Ponadto brały aktywny udział w przedstawieniu na podstawie wiersza pt. „O Królu Żabisławie i Żabce Śmieszce” Z.Owsieniuk, jak również oglądałyi oceniały prace plastyczne wyeksponowane w Muzeum Przyrodniczo - Leśnym. Następnym etapem spotkania były zajęcia terenowe. Przedszkolaki wyruszyły za swoimi przewodnikami w okolice stawu, gdzie przy jezdni ustawione były charakterystyczne osłony, za którymi w regularnych odstępach wkopane były wiaderka. Dzieci już wiedzą, że te osłony chronią przemieszczające się żaby przed śmiercią pod kołami samochodów. Wiedzą również, jak bardzo te niewielkie stworzenia są potrzebne przyrodzie i dlaczego my, ludzie, powinniśmy o nie dbać.Serdeczne podziękowania przekazujemy pani Hannie Schmidt i Panu Markowi Świciowi z OEP za przeprowadzenie zajęć, które z pewnością na długo pozostaną w pamięci naszych przedszkolaków i pozostawią tam jakże istotną i przydatną wiedzę. Dziękujemy! Nauczycielki grup: E. Anchimiuk, I. Zaniewska – Ciep, A. Sacharczuk, Z. Owsieniuk 06.04.2017 x2

Spotkanie autorskie z Panem Marcinem Waszkiewiczem autorem tomiku „Poezją żyję” -impreza czytelnicza z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji z cyklu „Czytanie Zbliża”

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Poezji. Postanowiliśmy uczcić to wyjątkowe wydarzenie spotkaniem czytelniczym, które odbyło się 24 marca br. Tym razem gościliśmy u nas niesamowitego człowieka Pana Marcina Waszkiewicza autora tomiku „Poezją żyję” wraz z grupą muzykoterapeutyczna z WTZ w Hajnówce i opiekunką Panią Agnieszką Andrejuk. Spotkanie odbyło się w grupie III. Pan Marcin opowiedział nam jak powstawały jego wiersze i przybliżył okoliczności powstawania książki. Zaprezentował nam też swoje ulubione wiersze. Uczestnicy WTZ czytali dzieciom wiersze: „Jeżyk”, „Myszka”, „Wiewiórka”, „Lisica złodziejka”, „Piesek” z tomiku „Poezją żyję”. Pani Agnieszka przeczytała wiersz „Niepełnosprawni”. Dzieci z grupy III przygotowały gościom występ artystyczny i drobne upominki, recytowały też wiersze Pana Marcina: „Warzywne rozważania”, „Kotek”. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i dostarczyło nam wiele radości i wzruszeń. Dziękujemy serdecznie Panu Marcinowi, grupie muzykoterapeutycznej i ich opiekunce Pani Agnieszce Andrejuk za wspaniałe spotkanie. Przygotowały: E. Sterlingow; E.Anchimiuk; I. Zaniewska–Ciep.06.04.2017 x2

„Wiosenne Spotkania z Poezją”- spotkanie integracyjne z uczniami SOSW w Hajnówce z cyklu „Czytanie zbliża”

22 marca br. gościliśmy w naszym przedszkolu grupę uczniów z SOSW w Hajnówce wraz z nauczycielką Panią Ewą Leoniuk. Uczniowie przybyli do grupy VIII-pięciolatków. Spotkanie miało na celu: zainteresowanie dzieci poezją, literaturą i czytelnictwem;wzbogacanie wiedzy i słownictwa w zakresie tematycznym “Wiosna”; rozwijanie umiejętności słuchania innych;rozwijanie wyobraźni i fantazji;integrowanie się z osobami niepełnosprawnymi we wspólnej zabawie. Uczniowie SOSW czytali przedszkolakom wiersze o tematyce wiosennej. Pani Ewa wraz z uczniami przygotowała dla przedszkolaków różne interesujące zabawy. Wspólnie rozwiązywaliśmy zagadki dotyczące wiosny, graliśmy na instrumentach, śpiewaliśmy i tańczyliśmy. By też ćwiczenia wzbogacające słownictwo, artykulacyjne i oddechowe. Na zakończenie wszyscy wspólnie wykonaliśmy portret Pani Wiosny, który ozdabia salę pięciolatków. Uwieńczeniem spotkania był wspólny poczęstunek. Dziękujemy naszym gościom za miło spędzony czas i dostarczenie nam wielu pozytywnych emocji. Przygotowały:E. Sterlingow, R.Bartoszewicz.06.04.2017 x2

 

Dzień Mężczyzny w naszym Przedszkolu

10 marca przypada Dzień Mężczyzn, to doskonała okazja aby pokazać przedszkolakom, że mężczyźni lubią czytać i chcą tę miłość do książek zaszczepić dzieciom. W ramach realizacji programu czytelniczego „Czytające przedszkole” w naszym przedszkolu odbyła się kolejna impreza czytelnicza. Zaprosiliśmy do nas mężczyzn, którzy pełnią ważne funkcje publiczne w naszym mieście. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Andrzej Skiepko Wiceburmistrz Miasta Hajnówka, ppłk. Roman Paszko Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce, kom. Tomasz Haraburda Komendant Powiatowy Policji w Hajnówce, st. kpt. Grzegorz Bajko Zastępca Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Hajnówce, Jarosław Kot Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Marek Mackiewicz przedstawiciel Nadleśnictwa Hajnówka. Zebranych gości przywitała Pani Dyrektor Krystyna Kojło.Zaproszeni Panowie zachęcali dzieci do czytania książek czytając im wiersze znanych polskich klasyków takich jak: Jan Brzechwa, Julian Tuwim, Aleksander Fredro, Stanisław Jachowicz, Czesław Janczarski, Wiesław Musiałowski. Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały ciekawej interpretacji utworów, a w podziękowaniu zaprezentowały gościom montaż słowno-muzyczny zakończony życzeniami. Panowie zostali też obdarowani wspaniałymi kartkami z życzeniami w kształcie koszuli zrobionymi przez dzieci, natomiast dzieci dostały słodycze i wspaniałe zabawki wykonane przez osadzonych w areszcie śledczym w Hajnówce.Serdecznie dziękujemy zaproszonym Panom za przybycie na spotkanie z dziećmi i zachęcanie ich do obcowania z książką, ponieważ w dzisiejszych czasach czytanie książek ma ogromny wpływ na wszechstronny rozwój dziecka.Przygotowały: E. Sterlingow, I. Zaniewska-Ciep, E, Anchimiuk, A. Sacharczuk, Z. Owsieniuk, E. Omelianiuk 23.03.2017 x2

III MIĘDZYPRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD LOGOPEDYCZNY „WIERSZYKI ŁAMIĄCE JĘZYKI” pod HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA PANA JERZEGO SIRAKA

Reguły dla gaduły

Dbaj o swój język i mów poprawnie.
Ładnie, wyraźnie oraz dokładnie.
Bo kto nie ćwiczy często języka,
Ten się w mówieniu potem potyka.

Kiedy z tym miewasz jakieś kłopoty,
To się natychmiast bierz do roboty!
A, że nasz język bywa ciekawy,
Czeka Cię przy tym mnóstwo zabawy.

Wymawiaj słowa bardzo starannie.
Nawet, gdy zmywasz lub siedzisz w wannie.
Z wielkim zapałem ruszaj ustami,
I razem ze mną ciesz się słowami.
Małgorzata Strzałkowska

7 marca w naszym przedszkolu już po raz trzeci zabrzmiały słowa wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej „Reguły dla gaduły”, który otworzyły III MIĘDZYPRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD LOGOPEDYCZNY „WIERSZYKI ŁAMIĄCE JĘZYKI”
W tym roku nasz przegląd honorowym patronatem objął Burmistrz Miasta Hajnówka, Pan Jerzy Sirak, któremu pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za wsparcie naszego przedsięwzięcia. W przeglądzie wzięło udział trzydzieścioro siedmioro dzieci z hajnowskich przedszkoli w przedziale wiekowym od 5 do 7 lat. Przegląd skierowany był do dzieci z wadami wymowy i z zaburzoną komunikacją językową, objętych terapią logopedyczną. Celem przeglądu było umożliwienie tym dzieciom występu scenicznego, motywowanie do ćwiczeń logopedycznych, propagowanie poprawnej polszczyzny oraz integracja dzieci, ich rodziców oraz logopedów i nauczycieli. Przegląd spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem i akceptacją rodziców, nauczycieli i logopedów. Świadczy o tym duża liczba chętnych i fakt, iż hol naszego przedszkola został po brzegi wypełniony widownią, którą tworzyli rodzice, dziadkowie, rodzeństwo dzieci, logopedzi i nauczyciele. Dzieci, które wzięły udział w przeglądzie wykonały wcześniej prace plastyczne do mówionego wiersza. Piękne i ciekawe prace były doskonałą ilustracją przedstawianych w wierszach treści. Została z nich stworzona wystawa, oraz prezentacja multimedialna, która towarzyszyła występom dzieci. Wszyscy uczestnicy, oprócz gromkich braw, otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody, które wręczyły dzieciom Pani Inspektor Jolanta Stefaniuk oraz Pani dyrektor Krystyna Kojło. Pragniemy serdecznie podziękować Urzędowi Miasta w Hajnówce, Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Hajnówce, Księgarni Book Book w Hajnówce, Przedsiębiorstwu PSS Społem w Hajnówce, dla sklepu internetowego Bambino, dla sklepu Sobex, za wsparcie rzeczowe i finansowe dzięki któremu każde dziecko mogło być uhonorowane nagrodą za swój występ, co z pewnością zwiększy motywację dzieci do ćwiczeń logopedycznych i do pracy nad prawidłową wymową. Dziękujemy też Piekarni Podolszyńscy i Piekarni EMMA, które umiliły dzieciom czas fundując im słodki poczęstunek. Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom, dziadkom, logopedom i nauczycielom za przygotowanie dzieci do przeglądu i za wspieranie ich w tak trudnym zadaniu jakim jest codzienna praca nad prawidłową komunikacja i wymową .Przygotowały: Elżbieta Sterlingow, Zofia Owsieniuk Fot. Joanna Szerenos 18.03.2017 x4

W Białkowej Krainie

W ciągu tygodnia realizowano treści proponowane w programie edukacyjnym „Co warto jeść?”. Podstawowym zadaniem prowadzonych działań było uświadomienie dzieciom konieczności spożywania produktów zawierających białko niezbędne do prawidłowego rozwoju organizmu. W sali został zorganizowany kącik tematyczny „Białkowa Kraina”, który zawierał produkty takie jak: rośliny strączkowe (fasola, groch, soja, ciecierzyca), jajka, ser (serek wiejski), ryby (puszka tuńczyka). Podczas konstruowania gry planszowej „Kupujemy produkty białkowe”, dzieci rozróżniały zdrowe i niezdrowe produkty, utrwalały zasady gry kostką. Na zajęciach muzycznych wykonały instrumenty perkusyjne, których użyły do zabaw rytmicznych oraz jako akompaniament przy śpiewaniu piosenki „Polka- Fasolka”. Podczas zabawy matematycznej fasolki posłużyły do doskonalenia umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie dziecięciu elementów. Dzieci wykonały również plakat „Jemy produkty białkowe”, który został później wywieszony jako informacja dla rodziców. W ostatnim dniu tygodnia dzieci wykonały kanapki i sałatkę z produktów zawierających białko. Podczas tego zajęcia pięciolatki nabyły wiele umiejętności. Nauczyły się obierać ugotowane jajka, kroić je a następnie wykonać kanapkę wykorzystując szczypiorek i majonez. Sałatkę wykonały z tuńczyka, ogórka i jajka mieszając poszczególne produkty ze sobą. Okazało się, że taka potrawa bardzo im posmakowała. Wszystkie podjęte działania miały na celu kształtowanie i rozwijanie właściwych nawyków żywieniowych. Przygotowała: Ewa Anchimiuk 13.03.2017

Pies na mojej drodze

Przybyłych gości- funkcjonariuszy Policji- dzieci powitały okrzykiem: „I maluchy i starszaki to bezpieczne przedszkolaki”, następnie zaprezentowały swoje czerwone koszulki z napisem „Bezpieczny Przedszkolak”. Na początku spotkania odbyła się krótka rozmowa. Zadaniem dzieci było określić jakie bywają psy, czy zawsze są przyjazne człowiekowi. Dzieci miały okazję przedstawić własne spostrzeżenia i przeżycia w kontaktach z psami. Następnie pani Policjant przedstawiła przykłady właściwych zachowań w kontakcie z niebezpiecznym psem. Poprzez pokaz i objaśnienie dzieci uczyły się prawidłowych i bezpiecznych pozycji w chwili zagrożenia, np. pozycja żółwia. Potem nastąpiła prezentacja multimedialna: „Rola psa szkolonego w pracy policjanta”, a następnie podsumowanie i zrozumienie, że właściwe szkolony pies jest sprzymierzeńcem człowieka.Podczas tego spotkania dzieci miały także okazję utrwalić numery telefonów alarmowych i dostrzec rolę policji w społeczeństwie.Dzieci uczestniczące w tym spotkaniu (grupa trzecia i piąta) podziękowały gościom za otrzymane książeczki- kolorowanki i wręczyły laurkę, którą wykonały nasze zdolne koleżanki: Magda, Hania i Wiktoria.Przygotowała: E. Anchimiuk 13.03.2017

Luty w grupie drugiej

Ważną kwestią poruszaną za zajęciach edukacyjnych w przedszkolu jest bezpieczeństwo. Realizacja programu „Bezpieczny przedszkolak” daje możliwość zapoznania dzieci osobami wykonującymi profesje, które polegają na ochronie naszego bezpieczeństwa. 17.02.17r. odbyły się zajęcia z udziałem Pań Policjantek z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. Podczas spotkania dzieci wysłuchały wiersza Pt.: Obcy – J. Herman czytanego przez Panią Policjantkę. Dowiedziały się jak unikać sytuacji trudnych i niebezpiecznych. Zostały uwrażliwione na kontakt z osobą nieznajomą – obcą. Zajęcia miały również na celu zbudowanie postawy zaufania do służb mundurowych. Największą radość sprawiło dzieciom przymierzanie elementów stroju policjanta. Przedszkolaki w podziękowaniu zaśpiewały piosenkę a Panie Policjantki zaprosiły nas wiosną do odwiedzenia Komedy. Na specjalnie zorganizowanych zajęciach dzieci z poznały też zasady postępowania w przypadku kontaktu z osobą obcą. Uczyły się prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrażających ich bezpieczeństwu takich jak: rozmowa z obcymi ludźmi, oddalanie się z nimi, wpuszczanie pod nieobecność rodziców obcych ludzi do domu. Dzieci zostały pouczone, aby nie podawać własnych danych osobowych oraz nie przekazywać obcym informacji na temat rodziny. Przeszły również trening asertywności- naukę stanowczego mówienia- nie! Przedwiośnie to czas zakładania w przedszkolnych salach małych ogródków na parapecie. Dzieci z grupy drugiej czynnie uczestniczyły w tym przedsięwzięciu. Z entuzjazmem wykonały wszystkie kolejne czynności konieczne do posiania nasion i zasadzenia cebulek. Przedszkolaki już wiedzą, co jest potrzebne do wzrostu roślin, dlatego doniczki z sadzonkami ustawiły na parapecie i systematycznie podlewają. Codziennie prowadzą obserwacje i nie mogą wyjść z podziwu, jak szybko ich roślinki rosną. Przygotowały: Małgorzata Saadoon, Kinga Litwiniec- Burnecka 13.03.2017 x2

Zimowe Uroczystości w grupie czwartej

Za oknami zima przykryła śpiącą ziemię puchową kołderką, a w przedszkolu dzieci z zapałem szykują się do zimowych uroczystości: Przedstawienia Jasełkowego oraz Dnia Babci i Dziadka. Przedstawienie Jasełkowe jak co roku poprzedziły długotrwałe przygotowania. Nasze pięcio- i sześciolatki z zapałem uczyły się kolęd i z przejęciem wcielały się w swoje role. Było warto, bo uśmiech i duma na twarzach rodziców mówiły same za siebie… Dumni i zadowoleni byli również nasi kolejni mili i długo wyczekiwani goście: Babcie i Dziadkowie, którzy mieli przyjemność obejrzeć Przedstawienie Jasełkowe oraz wysłuchać piosenek z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na zakończenie występu wnuczki i wnukowie ofiarowali swoim gościom własnoręcznie przygotowane upominki i zaprosili ich na poczęstunek.To były dni, do których wszyscy chętnie będziemy wracali pamięcią! Serdecznie dziękujemy Babciom, Dziadkom i Rodzicom za tak liczną obecność na naszych uroczystościach! Rodzicom dziękujemy również za poczęstunek, a paniom Izabeli Denisiuk i Urszuli Kozaczuk dziękujemy bardzo za pomoc w przygotowaniach do uroczystości. Opracowały: Anna Sacharczuk, Zofia Owsieniuk 09.03.2017

„W moim przedszkolu jest pełno muzyki”-otwarte zajęcia logorytmiczne

W dniu 23 lutego b.r. w Gr. II czterolatków zostały przeprowadzone otwarte zajęcia logorytmiczne z czynnym udziałem rodziców „W moim przedszkolu jest pełno muzyki”, w ramach innowacji pe-dagogicznej „W zaczarowanej krainie Pana Języczka - zabawy logopedyczne wspomagające rozwój mowy dzieci 3 - 4 letnich.” Logorytmika jest połączeniem rytmiki z terapią logopedyczną, na którą składa się szereg ćwiczeń muzyczno - ruchowych, oddziaływających na płaszczyznę słuchową, słuchowo-ruchową oraz ru-chową, przeznaczonych dla dzieci z zaburzeniami mowy, z wadą słuchu i wzroku, a także dla dzieci z zaburzeniami zachowania. Ćwiczenia logorytmiczne kształcą ruchy całego ciała, co ma pośredni wpływ na ruchy narządów mowy oraz wyrabiają poczucie rytmu umożliwiającego prawidłowe sto-sowanie prozodii mowy, tj. melodii, akcentu, rytmu. Ćwiczenia logorytmiczne są szczególnie pole-cane dla dzieci mających trudności w sprawnym poruszaniu się, w orientacji przestrzennej, dla dzieci nieśmiałych, a także nadruchliwych. Logorytmika uczy płynności ruchów, otwiera na muzy-kę, jej rytm, pozwala w celowy sposób wyładować nagromadzoną energię oraz zwolnić napięcie mięśniowe. Podczas zajęć logorytmicznych dzieci przy dobrej zabawie usprawniały wiele istotnych sfer swojego rozwoju. Nabierały wprawy w płynnym wykonywaniu ruchów i prawidłowym oddychaniu podczas aktywności ruchowej. Doskonaliły umiejętność swobodnego poruszania się w przestrzeni, nabierały większej sprawności i swobody w poruszaniu się przy muzyce. Kształtowały płynności i estetykę ruchów. Wykonywały też ćwiczenia rytmizujące, dźwiękonaśladowcze i usprawniające aparat artykulacyjny. Usprawniały też umiejętność skupiania uwagi. Dzięki wspólnej zabawie wzmocniła się więź emocjonalna między dziećmi i rodzicami, co niewątpliwie ma ogromny wpływ na budowanie dobrych relacji. Nie ulega zatem wątpliwości, że tego typu zajęcia przynoszą duże korzyści dla prawidłowego rozwoju dziecka – nie tylko tego, u którego zdiagnozowano nieprawi-dłową mowę, ale także każdego dziecka w wieku przedszkolnym. Dziękujemy rodzicom za obecność i wspaniałą zabawę:) Opracowała: Logopeda Elżbieta Sterlingow 06.03.2017 x2

Obchody Dnia Kota

Pięciolatki z grupy trzeciej udały się z wizytą do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce. Okazją do wycieczki były wspólne obchody Dnia Kota przypadające na dzień 17 lutego. Realizując tygodniowy blok tematyczny „Zwierzęta egzotyczne” dzieci pogłębiły swą wiedzę o bogatą rodzinę dzikich kotów. Wykonały prace plastyczne, z których panie bibliotekarki stworzyły wystawę. Dzieci wysłuchały opowiadania o małym, znalezionym kociaku. Wywiązała się rozmowa na temat opieki nad zwierzętami i odpowiedzialności za nie. Dzieci chętnie opowiadały o swoich domowych pupilkach. Pochwaliły się znajomością wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy: „Miauczy kotek”, „Pantera”, „Lew”, „Tygrys”. Podczas zajęć przy stolikach dzieci odszukiwały ukryte na obrazku przedmioty, które miały zaznaczyć i pokolorować. Panie bibliotekarki zachęcały do korzystania nie tylko z książek ale także z czasopism dziecięcych takich jak np. „Świerszczyk”. Pokazały dzieciom bogatą kolekcję czasopism, które zainteresowały swą zawartością. Oprócz wierszy i opowiadań były tam także krzyżówki, zgadywanki, komiksy i kolorowanki. Serdecznie dziękujemy paniom bibliotekarkom za ciekawe zajęcia edukacyjne. Przygotowały: E. Anchimiuk, I. Zaniewska- Ciep 27.02.2017

Sankami po Puszczy

Tegoroczna zima była długa, mroźna i śnieżna. Okazję do zabaw na śniegu wykorzystały pięciolatki, które wraz z rodzicami brały udział w saneczkowym kuligu po Puszczy. Rodzice tego dnia przybyli po swe pociechy z saneczkami, a gdy wszystkie dzieci wygodnie już siedziały, kulig ruszył ulicami miasta w kierunku lasu, gdzie czekała pani leśnik- mama Zuzi. Dzieci podziwiały piękno lasu w zimowej szacie. Zwracały uwagę na drzewa, gałęzie, szyszki leżące na śniegu oraz pozostawione ślady. Gdy wszyscy dotarli do Harcerskiej Górki- pierwszego miejsca z planu wycieczki, rozpoczęły się zjazdy i zabawy na śniegu. Dziecięcym harcom nie było końca: zjazdy sankami z górki pojedynczo i wraz z rodzicami, lepienie bałwanów, rzuty śnieżkami do celu ( i w rodziców); omijanie przeszkód, tropienie śladów, rzeźbienie aniołków w śniegu. Pani leśnik opowiedziała o historii Harcerskiej Górki- miejscu spacerów i rodzinnych spotkań. Następnie wszyscy udali się na plac Nadleśnictwa Hajnówka, gdzie czekało rozpalone ognisko. Wspólne pieczenie kiełbasek było dobrym momentem do rozmów i wspomnień przy cieple rozgrzanego ogniska. Każdemu kiełbaski smakowały wyśmienicie, co było widać po sprzyjających apetytach. Na koniec pani leśnik zachęciła rodziców do zorganizowania za rok kuligu z udziałem koni i sań. Serdecznie dziękujemy rodzicom za przybycie i pomoc w zorganizowaniu kuligu, szczególne podziękowania kierujemy do pani Bożeny N. Przygotowały: E. Anchimiuk, I. Zaniewska- Ciep 27.02.2017x2

Dzień Babci i Dziadka w grupie drugiej

Dzień Babci i Dziadka w naszym przedszkolu na stałe wpisany jest w kalendarz imprez przedszkolnych i obchodzony jest co roku bardzo hucznie. Mimo, że za oknem zima, mróz, jest to jeden z najpiękniejszych i najcieplejszych dni w roku, który sprawia wszystkim ogromną radość, wywołuje uśmiechy na twarzach, powoduje, że małe serduszka dzieci biją szybciej, a Babcia i Dziadek ze wzruszeniem słuchają czułych słów, kierowanych pod ich adresem. Dzieci z grupy drugiej przygotowały bogaty program artystyczny, śpiewały piosnki, tańczyły i recytowały wiersze. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role. Goście byli poruszeni. W oczach niektórych, można było dostrzec łzę wzruszenia. Występy dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami. Wzruszeni goście otrzymali własnoręcznie przez dzieci wykonane upominki, podkładki pod kubek oraz laurki. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Po występach goście oraz dzieci zostali zaproszeni na przygotowany przez rodziców i babcie słodki poczęstunek.Przygotowały: Małgorzata Saadoon, Kinga Litwiniec - Burnecka 11.02.2017x2

 

Pieczemy pierniki na ,, Wieczór Kolęd”

W radosnej atmosferze oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia dzieci oraz nauczycielki z gr. V 21.12.2016r zaprosiły do przedszkola rodziców na Wieczór Kolęd. Dzień ten był dla naszych przedszkolaków szczególnie ważny, gdyż tego dnia dzieci podczas zajęć samodzielnie wykonały świąteczne pierniki. Zadanie to sprawiło im dużo radości, wzmocniło wiarę we własne możliwości i umiejętności oraz wprowadziło naszych wychowanków w magię zbliżających się świąt. Dzieci z wielkim zaangażowaniem ugniatały ciasto, wykrawały kształty pierników oraz układały je na blachach. Następnie jak prawdziwi cukiernicy udekorowały je kolorowymi lukrami w piękne świąteczne wzory. Po południu do przedszkola przybyli rodzice, którzy wspólnie z dziećmi oraz paniami wspominali Boże Narodzenie z czasów swego dzieciństwa. Wspólnie zaśpiewane kolędy i pastorałki katolickie i prawosławne były dla wszystkich doskonałą lekcją szacunku i miłości i z pewnością wzmocniły więzi emocjonalne rodziców i dzieci. Goście wspólnie ze swoimi pociechami wykonali też stroik świąteczny na bazie świerkowych gałązek. Uwieńczeniem tych wszystkich starań był słodki poczęstunek w postaci bożonarodzeniowych pierników, który zebrał dużo pochwał i zachwytu. Dziękujemy rodzicom za przybycie oraz za mile spędzony czas. Przygotowały: Alicja Jurczak, Elżbieta Omelianiuk 11.02.2017 x2

Jasełka w grupie trzeciej

18.stycznia pięciolatki zaprezentowały rodzicom przedstawienie świąteczne, do którego przygotowywały się cały miesiąc. Każde dziecko otrzymało rolę do odegrania. Byli Maryja z Józefem, królowie, pasterze, aniołowie i kobiety. Dzieci uczyły się ról, kolęd i pastorałek. Wspólnie z rodzicami dzieci przygotowały odpowiednie stroje symbolizujące daną postać. Przedstawienie wywarło wielkie wrażenie na rodzicach i zaproszonych gościach (personelu przedszkola). Gromkim brawom nie było końca. Dzieci były dumne ze swego występu, dzięki czemu odważnie i bezstresowo przyjęły zaproszenie do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Hajnówce, gdzie 19.stycznia zaprezentowały przedstawienie tutejszym wychowankom. Zostały nagrodzone brawami oraz koszem własnoręcznie wykonanych pierników. Dzięki pomocy pani Elżbiety Sterlingow, która zajęła się transportem i przewiozła stroje oraz niezbędną dekorację; dzieci mogły cieszyć się przejazdem MPK bez zbędnych obciążeń. 20.stycznia pięciolatki zaprezentowały przedstawienie swoim dziadkom z okazji Święta Babci i Dziadka. Licznie zgromadzona publiczność nagrodziła małych artystów długimi brawami i uściskami a dzieci ofiarowały swym najbliższym laurki, kwiaty i krawaty. Wymiana wrażeń nastąpiła przy wspólnym stole, zastawionym owocami, ciastami, kawą i herbatą. Dziadkowie oglądali także wystawę prac dziecięcych, na której wyszukiwali swoich portretów. Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za przybycie, uwiecznianie występu na zdjęciach oraz przygotowanie poczęstunku. Przygotowały: E. Anchimiuk, I. Zaniewska- Ciep 01.02.2017 x2

Realizacja innowacji pedagogicznej w Przedszkolu Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi- „W zaczarowanej krainie Pana Języczka - zabawy logopedyczne wspomagające rozwój mowy dzieci 3 - 4 letnich.”

Innowacja pedagogiczna „W zaczarowanej krainie Pana Języczka - zabawy logopedyczne wspomagające rozwój mowy dzieci 3 - 4 letnich.” jest realizowana w naszym przedszkolu od stycznia 2016 r. W pierwszym półroczu 2016/2017 roku przeprowadzono 35 zajęć grupowych z dziećmi czteroletnimi i 8 zajęć grupowych z trzylatkami. W grupie czterolatków zajęcia prowadzone są cztery razy w miesiącu w 11-12 osobowych grupach ,w systemie rotacyjnym-każde dziecko uczęszcza na zajęcia dwa razy w miesiącu, natomiast w grupach trzylatków raz w miesiącu.
Od października do stycznia czterolatki podczas zajęć ćwiczyły kinestezję artykulacyjną, usprawniały pracę narządów artykulacyjnych, kształtowały prawidłowy tor oddechowy, usprawniały percepcję słuchową, słuchowo-ruchową i koordynację wzrokowo-ruchową oraz sprawność manualną. Zapoznały się też z graficzną i dźwiękową formą samogłosek i utrwalały ich wyrazistą wymowę. Rozwijały zasób słownictwa związany zjesienią, zimą, świętami Bożego Narodzenia. Dzieci z grup trzylatków usprawniały pracę warg, języka, podniebienia miękkiego i policzków. Ćwiczyły percepcję słuchową i koordynację słuchowo-ruchową. Kształtowały prawidłowy tor oddechowy i wydłużały fazę wydechową.  Rozwijały słownictwo w zakresie tematycznym jesień,zwierzęta, zima. Utrwalały nazwy i odgłosy zwierząt. Usprawniały też motorykę dużą i małą.
Wszystkie zajęcia odbywają się w formie zabawy, dlatego też dzieci bardzo chętnie biorą w nich udział. Na zakończenie zajęć każde dziecko dostaje niespodziankę, którą powinno zabrać do domu.  Niespodzianka ta jest jednocześnie zadaniem domowym i  powinna zachęcić rodziców do rozmów z dzieckiem na temat prowadzonych zajęć oraz do kontynuacji ćwiczeń logopedycznych w domu. Należy pamiętać iż grupowe zajęcia logopedyczne nie są terapią logopedyczną, jest to jedynie profilaktyka logopedyczna, która ma za zadanie zapobiegać wadom wymowy. Dzieci, które mają wady lub zaburzenia wymowy powinny uczęszczać na indywidualne zajęcia logopedyczne. Logopeda: Elżbieta Sterlingow 23.01.2017x4

Podsumowanie Przedszkolnego Konkursu Plastycznego Na Plakat Zachęcający Do Zwiedzania Puszczy Białowieskiej

17 stycznia w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste podsumowanie Przedszkolnego Konkursu Plastycznego Na Plakat Zachęcający Do Zwiedzania Puszczy Białowieskiej. Na uroczystość przybyły dzieci i rodzice biorący udział w konkursie, a także przedstawiciele Nadleśnictwa Hajnówka – Panie Bożena Niemiec i Paulina Król, przedstawiciel Nadleśnictwa Browsk- Pan Bogusław Dawidziuk oraz Pan Marek Świć z Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego.
Przedmiotem konkursu było przedstawienie Puszczy Białowieskiej i zachęcenie innych do jej odwiedzania.
Celem konkursu było: propagowanie wiedzy na temat piękna i walorów przyrodniczych naszego regionu;  wyrabianie szacunku dla dzikiej, puszczańskiej przyrody i jej piękna; zachęcenie do zwiedzania Puszczy Białowieskiej; rozbudzenie zainteresowań otaczającym środowiskiem przyrodniczym; rozwijanie zainteresowań plastycznych poprzez wykorzystanie ciekawych technik, materiałów, narzędzi; umożliwienie dzieciom i rodzicom zaprezentowania swojego talentu.
Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach: kategorii grupowej oraz kategorii dziecko- rodzic. Wzięło w nim udział siedem grup przedszkolnych oraz pięćdziesiąt dwoje dzieci ze swoimi rodzicami. Jury w składzie: Pani Urszula Olejnika i Pani Julia Melchior z Nadleśnictwa Browsk oraz Pani Paulina Król z Nadleśnictwa Hajnówka spośród wielu plakatów wybrało te, które spełniały wszystkie kryteria konkursowe. Oceniając prace jury brało pod uwagę: pomysłowość, zaangażowanie dzieci i rodziców w projekt. Ostatecznie jury postanowiło przyznać jedną nagrodę Grand Prix, trzy Nagrody Pierwsze, cztery Nagrody Drugie, sześć Nagród Trzecich, osiemnaście Wyróżnień. Pozostałe dzieci biorące udział w konkursie również otrzymały dyplomy i upominki.
Nagrody otrzymali:
Grand Prix- Seliwoniuk Szymon (grupa pierwsza)
Pierwsze miejsce: Kot Mikołaj (grupa druga), Leszczyńska Anna (grupa trzecia), Seliwoniuk Antoni (grupa trzecia)
Drugie miejsce: Raszkiewicz Oliwier (grupa druga), Maciejczuk Oliwia (grupa szósta), Dmitruk Kalina (grupa siódma), Rybitwa Stanisław (grupa ósma).
Trzecie miejsce: Rogoza Wiktoria (grupa trzecia), Świętochowska Anna (grupa trzecia), Mroziewicz Zofia (grupa piąta), Żaka Jakub (grupa siódma), Środa Amelia (grupa ósma), Łomaszkiewicz Amelia (grupa ósma).
Wyróżnienia: Jurczuk Martyna (grupa pierwsza), Ackiewicz Dominika (grupa druga), Kierdelewicz Małgorzata (grupa druga), Plis Jakub (grupa druga), Gabriel Niewiadomski (grupa druga), Plis Hanna (grupa trzecia), Seliwoniuk Bartosz (grupa trzecia), Wierzbowicz Anna (grupa trzecia), Litwiniuk Ksenia (grupa czwarta), Omelianiuk Piotr (grupa piąta), Seliwoniuk Martyna (grupa piąta), Hercun Błażej (grupa szósta), Palenceusz Alicja (grupa ósma), Fedorow Florentyna (grupa dziewiąta), Gierasimiuk Paweł (grupa dziewiąta), Ryszczuk Antoni (grupa dziewiąta), Rybitwa Alicja (grupa dziesiąta), Sacharuk Janusz (grupa dziesiąta).
Gratulujemy wszystkim dzieciom i ich rodzicom. Dziękujemy za wielkie zaangażowanie i chęć uczestnictwa w naszym konkursie.
Część artystyczną uroczystości zapewniła grupa czwarta naszego przedszkola, która przygotowała przedstawienie na podstawie wiersza Zofii Owsieniuk Pt: Parada leśnych zwierząt.
Serdeczne podziękowania kierujemy do sponsorów. Dzięki Wam nagrody w konkursie były bogate i bardzo atrakcyjne. Dziękujemy Nadleśnictwu Browsk w Gruszkach, Nadleśnictwu Hajnówka, Panu Sergiuszowi Kojło- dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Hajnówce, Wydawnictwu Podręcznikarnia oraz Eurobankowi. Informujemy, iż wystawę plakatów będzie można oglądać wkrótce w Nadleśnictwie Browsk, Nadleśnictwie Hajnówka, a później w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego.Przygotowały: M.Saadoon, E.Anchimiuk, I.Zaniewska – Ciep, Z.Owsieniuk,  M. Kuradczyk, E.Parfieniuk, B. Dmitruk 18.01.2017x2

Bal choinkowy

10. stycznia odbył się w naszym przedszkolu bal karnawałowy pod hasłem „Bałwanek zaprasza” prowadzony przez aktorów z grupy teatralnej Conieco. Dzieci specjalnie na tę okazję przebrały się w przepiękne stroje karnawałowe, by bawić się i tańczyć przy dźwiękach muzyki dyskotekowej. Przedszkolacy chętnie uczestniczyli w konkursach przygotowanych przez prowadzących: bałwanki stają na głowie, lepimy bałwanka, taniec z bałwankiem, wyścigi na sankach, walka na śnieżki. Liczne zabawy i konkurencje w towarzystwie Bałwanka wprowadziły dzieci w wesoły nastrój. Pomiędzy konkurencjami dzieci obejrzały także krótką scenkę teatralną „Kłopot Bałwanka” a po chwili odpoczynku zostały zaproszone na parkiet do tańców rozgrzewańców. W nagrodę za wspaniałą zabawę wszystkie dzieci otrzymały paczki od Świętego Mikołaja, z którym wcześniej pozowały do zdjęć grupowych i indywidualnych. Ten dzień, pełen emocji i niezapomnianych chwil na długo pozostanie w pamięci wszystkich przedszkolaków. 18.01.2017x2

 

Choinka 2017 - fotorelacja

12.01.2017r. odbyła się w naszym przedszkolu impreza choinkowa ph. „Bałwanek zaprasza!”. Uczestniczyły w niej dzieci z grupy VI i VII. Opracowała: E. Parfieniuk 18.01.2017x2

 

 

 

Warsztaty z rodzicami w grupie szóstej

Już dwukrotnie trzylatki z grupy VI gościły na zajęciach swoich rodziców. Pierwszym razem warsztaty dotyczyły nabywania umiejętności w sprawnym ubieraniu i rozbieraniu się pt.: „Oto cały ja”. Dzieci były bardzo szczęśliwe mogąc razem z rodzicami wykonywać przeróżne zadania m.in. wycinanie i kolorowanie ubranek dla postaci na kartce oraz przebierać się samodzielnie w przyniesiony przez rodziców strój. Kolejne warsztaty dotyczyły akcji przedszkolnej związanej ze Świętami Bożego Narodzenia: „Nie wszystko do kosza” – czyli wykonywanie ozdób świątecznych z makulatury a także różnego rodzaju pudełek, opakowań itd. Pomysły i chęci zadziwiły nas szczerze. Mamy nadzieję na więcej takich spotkań. Serdecznie dziękujemy Pani Edycie – mamie Wiktorii za wykonanie oraz udostępnienie nam przepięknych zdjęć. Przygotowały: Ewa Parfieniuk, Milena Kuradczyk. 18.01.2017 x2

 

Spotkania z przyrodą w grupie szóstej

Trzylatki z grupy VI bardzo chętnie uczestniczą w spacerach na terenie przedszkola a także poza jego granicami. Były już z paniami w parku, lesie a także dokarmiały zziębnięte ptaki w ogrodzie przedszkolnym. Niezależnie od pory roku spacerują to tu, to tam hartując swoje młode organizmy. Ciekawe gdzie jeszcze zawędrują? Przekonamy się o tym już niebawem… Przygotowały: Milena Kuradczyk, Ewa Parfieniuk. 18.01.2017

 

 

 

Grudzień w grupie drugiej

Kolejny miesiąc pełen emocji za nami. Grudzień to szczególny czas nie tylko w przedszkolu - to okres oczekiwania, radości, bycia z bliskimi oraz pomagania innym. Nasze przedszkolaki uczestniczyły w wielu działaniach dostarczających nowych wrażeń i sprawiających radość. 6 grudnia odbyły się zajęcia z udziałem dziadków, rodziców i dzieci prowadzone przez Panią Hannę Schmidt z Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego. Tematem zajęć była opowieść o lesie i jego mieszkańcach. Quizy przyrodnicze oraz praca zespołowa dziadków i rodziców pomogła dzieciom poznać oraz zrozumieć zwyczaje i zależności panujące między zwierzętami zamieszkującymi Puszczę Białowieską. Przedszkolaki wspólnie z najbliższymi obejrzały prezentację multimedialną, rozwiązywały zagadki. Dopełnieniem zajęć była ciekawa zabawa orientacyjno- porządkowa utrwalająca poznane wiadomości. 7 grudnia przybył do dzieci długo wyczekiwany gość – Święty Mikołaj. Przedszkolaki serdecznie Go przywitały i zaprosiły do wspólnego tańca. Kiedy Mikołaj się już zmęczył postanowiły umilić mu czas swoim śpiewem i recytacją wierszy. Dzieci w nagrodę za piękne występy otrzymały od Mikołaja worek z prezentami. 14 grudnia rodzice wraz z dziećmi wzięli udział w warsztatach plastycznych, na których przemieniali stare niepotrzebne już rzeczy (czasami śmieci) w przepiękne ozdoby świąteczne. Licznie przybyli rodzice wykazali się pomysłowością i kreatywnością tworząc wyjątkowe dekoracje, które można podziwiać na wystawie „Nie wszystko do kosza” w holu przedszkola.
W grudniu rozpoczęliśmy akcję dokarmiania dzikich ptaków. Dzieci przynosiły ziarno, które później sypały do karmników, wieszały na drzewach ptasie przysmaki. Prowadziły obserwację przylatujących do karmnika ptaków, poznając przy tym różnorodność ich gatunków. Czekając na Święta Bożego Narodzenia przedszkolaki ubierały wspólnie choinkę, śpiewały kolędy oraz poznawały świąteczne tradycje. Długo wspominały chwile wspólnego przygotowywania pierniczków – mieszania składników, wąchania przypraw, wałkowania ciasta na końcu pieczenia. Efektem ich wspaniałej pracy mogli cieszyć się najbliżsi. Bardzo dziękujemy rodzicom zaangażowanym w organizację Mikołajek w szczególności Panu Leszkowi Bielawskiemu, Pani Elżbiecie Bielawskiej, Pani Irenie Kierdelewicz oraz Pani Marcie Ackiewicz. Wszystkim Rodzicom pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia na nadchodzący rok. Przygotowały: Kinga Litwiniec – Burnecka i Małgorzata Saadoon. 14.01.2017 x3

Wystawa ozdób świątecznych

Świąteczny okres Bożego Narodzenia to czas spokoju, zadumy i chwil spędzonych z rodziną. Aby wywołać jeszcze większą radość z powodu zbliżających się świąt w poszczególnych grupach wiekowych odbyły się warsztaty z rodzicami, podczas których dzieci i dorośli wspólnie tworzyli ozdoby świąteczne. Prace były wykonywane z surowców wtórnych: butelek plastikowych, rolek po papierze toaletowym, płyt CD, gazet, nakrętek, żarówek, itp. Powstałe ozdoby posłużyły do zorganizowania wystawy prac świątecznych „Nie wszystko do kosza”, która od 19. grudnia do 10. stycznia ozdabiała holl naszego przedszkola. Celem wystawy było poszerzanie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych, kultywowanie postawy szacunku dla świątecznych wystaw i dekoracji; wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy uczestnikami podczas wspólnego tworzenia prac. Na uroczystym podsumowaniu wystawy, pani Dyrektor rozdała dzieciom dyplomy i upominki jako wyraz podziękowania za tak piękną dekorację wykonaną wspólnie z rodzicami. W szczególności została zwrócona uwaga na pomysłowość i niepowtarzalność powstałych ozdób. Pani Dyrektor gratulowała dzieciom wyobraźni twórczej, pomysłu i umiejętności manualnych. Serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy pomagali przy tworzeniu ozdób świątecznych i życzymy wszystkim miłych chwil w gronie najbliższych. Przygotowały: E. Anchimiuk, A. Sacharczuk, K. Litwiniec – Burnecka, I. Zaniewska – Ciep.14.01.2017

Grudniowe spotkania w grupie trzeciej


Podczas realizacji tematyki tygodniowej „Zwierzęta domowe” odbyło się spotkanie z bibliotekarką- panią Agnieszką Kazberuk. Pani Agnieszka odwiedziła nas przynosząc ze sobą duży zbiór książek o domowych pupilach. Dzieci wysłuchały opowieści przeczytanej przez gościa. Wspólnie oglądały ilustracje z książek. Takie działanie pobudziło ich do wypowiadania się na temat swoich zwierząt. Dzieci chętnie opowiadały o tym jak dbają o swoich czworonożnych domowników. Tak więc podczas tego spotkania dzieci zgromadziły wiedzę o zwierzętach domowych: jak się nazywają, jak wyglądają i czym się odżywiają. Nabrały właściwego stosunku do zwierząt- szacunku i troski o ich wychowanie. Gościem drugiego , grudniowego spotkania był pracownik Nadleśnictwa Hajnówka- pani Bożena Niemiec. Do udziału w zajęciach zaprosiliśmy także dzieci z grupy piątej. Tematem spotkania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie postawione przez dzieci „Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?” oraz utrwalenie wiedzy zdobytej wcześniej a dotyczącej zagadnienia „Dlaczego drzewa gubią liście?”. Pani leśnik przyniosła nam różnorodne materiały edukacyjne (plansze, atlasy, albumy, naturalne okazy- gałęzie drzew iglastych i zasuszone liście). Dzieci miały okazję zaprezentować swoją wiedzę na temat otaczającej przyrody podczas rozwiązywania zagadek. Poszerzyły swą wiedzę o nowe informacje przekazywane przez panią Bożenę. Dziękujemy bardzo za spotkania oraz edukacyjne upominki. Podsumowując pierwsze półrocze pragniemy podzielić się z państwem sukcesami, jakie odniosły nasze dzieci w konkursach. Gratulujemy: Magdalenie Kiendyś za zajęcie 1.go miejsca w Konkursie Recytatorskim Prawosławnej Poezji Religijnej; Wiktorii Rogozie za zajęcie 2.go miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Moje bezpieczne wakacje 2016”, Hannie Plis za zajęcie 3.go miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem „Listko- ludki”. Przygotowały: E. Anchimiuk, I. Zaniewska- Ciep 14.01.2017 x2

Mikołajki w grupie czwartej

Na ten dzień czekają z utęsknieniem wszystkie dzieci, bo właśnie wtedy dobrodusznie uśmiechnięta postać z długą brodą daruje grzecznym dzieciom upominki. W tym roku Mikołajki zapowiadały się wyjątkowo… Na początku odwiedziła naszą grupę pani Hanna Schmidt z Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego. Dzieci obejrzały ciekawą prezentację multimedialną na temat zwierząt zamieszkujących Puszczę Białowieską, a podczas zabawy wcieliły się w rolę zwierząt leśnych nakładając specjalne maski. Na koniec spotkania nasze 5,6-latki otrzymały słodki upominek z okazji Mikołajek. Drugi gość pojawił się tuż po zajęciach przyrodniczych. Przyszedł do nas w czerwonym płaszczu i spiczastej czapce… Miał długą, białą brodę i dobrotliwy uśmiech, a w dłoni trzymał worek z upominkami… Mikołaj! Dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki, a nasz gość wręczał każdemu prezenty: książki i czekoladowe mikołajki. W ramach podziękowania dzieci podarowały Mikołajowi czekoladowego mikołajka, żeby miał energię do rozwożenia prezentów innym dzieciom. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Hannie Schmidt z OEP za przeprowadzenie interesujących zajęć, pani Izabeli Denisiuk – mamie Milenki – za podarowanie czekoladowych mikołajków oraz panu Pawłowi Kozaczukowi - tacie Magdy – za wcielenie się w tak ważną tego dnia rolę… Dziękujemy bardzo! Nauczycielki grupy: Z.Owsieniuk, A.Sacharczuk 13.01.2017

MIKOŁAJKI – ZABAWY INTEGRUJĄCE W GRUPACH: VI i VII

Do naszego przedszkolnego kalendarza już na stałe wpisała się impreza ,,Mikołajki’’. Dnia 06.12.2016 . trzy i czterolatki z grup VI i VII zgromadziły się razem , aby wspólnie, wesoło pobawić się. Zabawy miały na celu wprowadzenie dzieci w przedświąteczny nastrój, integrację społeczności przedszkolnej oraz rozwijanie zainteresowania literaturą dla dzieci. Przedszkolaki wspólnie śpiewały piosenki ilustrowane ruchem, zaspokajały jakże ważną potrzebę ruchu podczas zabawy z chustą animacyjną oraz innych zabaw ruchowych. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchały historii o Św. Mikołaju. Na zakończenie wspólnych zabaw, przedszkolaki wspólnymi siłami, z gotowych elementów, wykonały grupowe portrety Świętego Mikołaja. Zabawom towarzyszyły bardzo pozytywne emocje. Przygotowały: Lucyna Stawarz i Milena Kuradczyk 06.01.2017 x2

 

Składamy dary Jezusowi

"Jest taki dzień, co łzy w śmiech zamienia,
jest taka moc, co smutek w radość przemienia,
jest taka sił, co spełnia marzenia,
to są święta Bożego Narodzenia"
.
Dnia 16.12.2016 r. czterolatki z grupy VII zaprezentowały Rodzicom przedstawienie świąteczne. Długo i pracowicie się do niego przygotowywały, ucząc się tekstu, kolęd i pastorałek. Przygotowały także upominki dla gości w postaci własnoręcznie wykonanych pierników i wręczyły je po zakończeniu występu. Publiczność , bardzo licznie zgromadzona, nagrodziła małych artystów gromkimi brawami. Wszystkim rodzicom, przybyłym na przedświąteczne spotkanie w przedszkolu, pomimo różnorodnych obowiązków, składamy serdeczne podziękowania.Serdecznie dziękujemy Rodzicom Zosi Zagórnik za uwiecznienie występu dzieci na fotografiach, a pozostałym Rodzicom za współpracę przy przygotowywaniu przedstawienia oraz słodkiego poczęstunku dla dzieci i gości. Miłe i niezapomniane wrażenia z występu przedszkolaków z pewnością na długo pozostaną w pamięci, a czas spędzony z dziećmi, nigdy nie jest czasem straconym.Przygotowały: Barbara Markiewicz, Lucyna Stawarz 04.01.2017

GRUDZIEŃ W GR. PIERWSZEJ

"Oj się działo..." To był miesiąc pełen wrażeń, wyzwań i dokonań. Byliśmy z wizytą w kuchni przedszkolnej. Poznaliśmy kolejne pomieszczenia przedszkolne, które nie są nam dostępne na co dzień a jak wielką rolę odgrywają w naszym życiu. To tam panie kucharki przygotowują nam pyszne i zdrowe posiłki byśmy rośli i mieli siłę na zabawę i naukę. Pouczeni o zachowaniu bezpieczeństwa i higieny sami zabraliśmy się do przygotowania posiłku. Zrobiliśmy kanapki zgodnie z naszymi upodobaniami czyli smakiem. Dzięki możliwości wyboru produktów każdy z nas stworzył istne dzieło kulinarne, które smakowało jak nigdy. Apetyt dopisał każdemu. Grudzień, jak wiadomo to magiczny czas. Ku naszej uciesze zawitał do nas niezwykły gość. Był to oczywiście Mikołaj. Może niektórzy z nas troszeczkę czuli się nieswojo w towarzystwie tak długo wyczekiwanej, owianej legendą postaci, ale ciekawość, jaki prezent przyniósł zwyciężyła i nawet udało nam się nawiązać rozmowę. A prezenty bardzo nam się podobały. Jednak największą radość sprawili nam rodzice, którzy przyszli do nas na zajęcia warsztatowe , aby wspólnie z nami wykonać ozdoby choinkowe z wykorzystaniem surowców wtórnych na przedszkolną, świąteczną wystawę „ Nie wszystko do kosza”. Było nam bardzo miło pracować i bawić się z rodzicami. Powstałe prace ozdabiały hol przedszkola przez długi około świąteczny czas i były podziwiane przez odwiedzających przedszkole. Przygotowała: Alina Lipczyńska 25.12.2016x2

Dbamy o nasze zdrowie – warsztaty z ekspertem

Dzieci z grupy trzeciej realizowały tematykę dotyczącą aktywnego spędzania czasu, zdrowego odżywiania, ubierania się odpowiednio do pogody, dbania o higienę. Na podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności zostało zorganizowane spotkanie z pracownikiem PSSE w Hajnówce. Pani Barduszko szczególnie skupiła uwagę dzieci na prawidłowym odżywianiu. Omówiła „talerz zdrowia” i zawarte w nim codzienne porcje żywieniowe. Poprzez pokaz plansz uświadomiła dzieciom potrzebę picia mleka, wody, spożywania owoców i warzyw oraz zaznaczyła potrzebę jedzenia mięsa. Następnie dzieci miały możliwość usystematyzowania wiedzy dotyczącej higieny jamy ustnej i całego ciała. Nasz gość przygotował dzieciom serię obrazków, historyjkę obrazkową oraz zagadki. Dzieci chętnie i prawidłowo odpowiadały na pytania. W związku ze zmożonym okresem zachorowań na grypę, pani Barduszko omówiła podstawowe zasady profilaktyki zdrowia. Na zakończenie spotkania dzieci zgromadziły się przy stole, na którym znajdowały się produkty spożywcze (pieczywo, masło, wędlina, ser żółty i biały, sałata, rzodkiewka. Nasz gość- ekspert żywieniowy, stwierdził że są to zdrowe produkty i można z nich przygotować posiłek. Dzieci  z zapałem przystąpiły do pracy. Z białego sera, rzodkiewki i śmietany wykonały przepyszny twarożek, którym smarowały chleb. Z pozostałych produktów zrobiły kanapki według własnych pomysłów i potrzeb. Po intensywnej pracy nastąpił czas degustacji własnoręcznie wykonanych potraw. Przygotowała: E. Anchimiuk 25.12.2016

Wieczór Andrzejkowy, Poranek Mikołajkowy

Późnym popołudniem pięciolatki brały udział w andrzejkowych zabawach i wróżbach. Wspólnie z sześciolatkami wysłuchały historii powstania wróżb andrzejkowych oraz wspomnień nauczycielek związanych z Andrzejkami. Następnie dzieci kolejno brały udział w przygotowanych zadaniach: koło szczęścia, zabawa z balonami, marsz butów, kim zostaniesz w przyszłości, zaczarowana kostka. Wróżby przeplatane były zabawami ruchowymi i tańcem przy muzyce: magiczna liczba siedem, taniec ze wstążkami, kołysanka do poduszki. Rankiem 6. grudnia pięciolatki znalazły w swojej sali worek z prezentami. Były w nim nowe zabawki do zabawy w przedszkolu. Następnie dzieci udały się do Centrum Zabaw Hula Kula, gdzie obchodziły Mikołajki. Miały okazję pobrykać i wybawić „ za wszystkie czasy”. Korzystały z takich atrakcji jak: basen z kulkami, powietrzne fotele, ścianka wspinaczkowa, bilard, piłkarzyki i interaktywna gra edukacyjna. Z pomocą pani Ewy stworzyły przepiękny obrazek ilustrujący Mikołajki, przy którym ustawiły się do wspólnego zdjęcia. W ramach odpoczynku został przygotowany  dzieciom poczęstunek: mandarynki, rurki kukurydziane i zbożowe ciasteczka. Po powrocie do przedszkola czekała na każdego jeszcze jedna niespodzianka: kolorowanka i słodki dodatek.
Przygotowały: E. Anchimiuk, I. Zaniewska- Ciep 25.12.2016

Królowa Śniegu – widowisko na lodzie

Po lodowej tafli jak ptak śnieżny leci!
Srebrzy się jej suknia w śniegowej zamieci.
Lodowa korona skrzy się brylantowo.
Poddani wołają: „Witaj nam, Królowo!”
Płatki śniegu tańczą wokół sań srebrzystych,
a płozy się suną po zaspach puszystych.
Kryształowy pałac widać już z oddali,
gdzie zorza polarna na niebie się pali…

Zofia Owsieniuk
Któż nie pamięta z dzieciństwa niezwykłej baśni o tajemniczej Królowej Śniegu… Kolejne pokolenia dzieci z zapartym tchem śledzą losy odważnej Gerdy, która postanowiła uwolnić Kaya z rąk pięknej królowej o lodowym sercu. Pięcio- i sześciolatki z grupy czwartej i piątej 29.XI.2016r. miały wspaniałą okazję, aby zapoznać się z przygodami bohaterów baśni Hansa Chrystiana Andersena w wyjątkowej formie przedstawienia na lodzie. Widowisko odbyło się w przestronnym wnętrzu białostockiego lodowiska BOSiR i przyciągnęło tłumy młodych widzów. Swoje umiejętności zaprezentowała Moskiewska Rewia na Lodzie. Pokaz łyżwiarstwa figurowego uświetniły wyjątkowe kostiumy sceniczne łyżwiarzy. Jesteśmy przekonane, że tak niecodzienne wydarzenie na długo zagości we wspomnieniach naszych przedszkolaków! Nauczycielki grup: Alicja Jurczak, Elżbieta Omelianiuk, Anna Sacharczuk, Zofia Owsieniuk 25.12.2016

Dzień Pluszowego Misia

Przedszkolaki z grupy szóstej i siódmej naszego przedszkola uroczyście obchodziły Światowy Dzień Pluszowego Misia. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi – uczniami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hajnówce. Impreza miała charakter czytelniczy, a wszyscy jej uczestnicy bawili się wspólnie ze swoimi pluszowymi przyjaciółmi. Goście przygotowali dla nas szereg wspaniałych zabaw oraz zapoznali dzieci z utworami z literatury dziecięcej, w których głównymi bohaterami były misie. Wszyscy świetnie się bawili i umówili się na kolejne spotkanie. Przygotowały: B. Markiewicz, E. Parfieniuk, E. Sterlingow. 15.12.2016

 

W Straży Pożarnej

(…) Zieleń linii lasu czerwienią goreje,
to ogień złowrogi już wśród drzew szaleje.
Przystaje i skacze z gałęzi na trawę,       
podbiega i niszczy, taką ma zabawę.                 
Lecz widzi w oddali czerwoną maszynę
i już niewyraźną zaczyna mieć minę.         
I syczy, bo gasi go dzielna drużyna;
minuty świetności już tylko wspomina.
Zalewa go woda i topi wspomnienia
i w małą iskierkę się ogień zamienia.
Kurczy się ze wstydu i już znika wcale...
Panowie Strażacy – Cudownie! Wspaniale!
Ogień ugaszony, nie zagrozi więcej.
Ocierają Strażacy spracowane ręce… (…)

Zofia Owsieniuk

Przedszkolaki z grupy 4. doskonale wiedzą, jak ważna jest troska o bezpieczeństwo i zdrowie, dlatego też chętnie pogłębiają swoją wiedzę oraz umiejętności w tym zakresie. Wycieczka do Sali Edukacyjnej „Ognik” działającej przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce była dla dzieci prawdziwą skarbnicą ważnych informacji. Informacje te w bardzo przystępny i ciekawy sposób przekazał  przedszkolakom funkcjonariusz KSP - pan Paweł Kozaczuk, tata naszej Magdy. Głównym celem spotkania było rozwijanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pięcio- i sześciolatki z ogromnym zapałem przystąpiły do działań praktycznych w parach ucząc się postępowania z osobą poszkodowaną. W radosnej atmosferze przebiegała nauka tak ważnej umiejętności jaką jest bandażowanie. Ponadto przedszkolaki wzbogaciły swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego uczestnicząc m.in. w symulowanym pożarze zainicjowanym w specjalnie wyposażonej salce edukacyjnej. Na zakończenie nasze „Dzielne Ogniki” otrzymały w pełni zasłużone dyplomy i piękne plany lekcji. Bardzo serdecznie dziękujemy panu Pawłowi Kozaczukowi za przeprowadzenie tak inspirujących i wzbogacających wiedzę zajęć edukacyjnych!    Nauczycielki grupy: Zofia Owsieniuk, Anna Sacharczuk 15.12.2016

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

„Jesteśmy dziećmi, mamy swoje prawa”- pod takim hasłem 21 listopada w grupie VI i VII odbyło się spotkanie czytelnicze z  bibliotekarką z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Dzieci poznały wybrane prawa, wysłuchały bajek i wierszy, podróżowały różnymi środkami lokomocji po krainach praw dziecka. Na zakończenie spotkania dzieci  otrzymały pamiątkowe medale oraz drobne upominki.Przygotowały: E.  Parfieniuk, B. Markiewicz 15.12.2016

 

 

Bajkowy bohater w grupie siódmej

"Baśń i bajka nie zna granic,
w sercach dzieci ma swój dom"

W ramach programu , Czytające przedszkole’’ czterolatki wzięły udział w akcji ,,Bajkowy bohater’’, podczas której, w rolę wilka wcieliła się nauczycielka z grupy siódmej i przeczytała dzieciom baśń ,,O wilku i siedmiu koźlątkach’’ w adaptacji Patrycji Zarawskiej. Przedszkolaki aktywnie wysłuchały treści utworu, a na koniec doszły do wniosku , że nie należy nieznajomym otwierać drzwi. Następnie uczestniczyły w zabawie ,,Wilk i koźlątka’’. W roli mamy koźątek wystąpiła Zosia I. Zabawy sprawiły wiele radości i zachęciły do poznawania literatury dla dzieci. Przygotowała: Lucyna Stawarz 14.12.2016

Jesień w grupie siódmej

Zajęcia plastyczne są nieodzownym elementem edukacji w przedszkolu. Dlatego też, podczas omawiania bloku tematycznego ,,Jesień w sadzie i ogrodzie’’ czterolatki własnoręcznie wykonały makietę sadu.
Aby  zachęcić dzieci do spożywania owoców samodzielnie przystąpiliśmy do przygotowania sałatki owocowej. Wszystkie dzieci z wielkim zaangażowaniem i przestrzegając zasad bezpieczeństwa oraz higieny, kroiły owocowe składniki. Zabawa w gotowanie sprawiła mnóstwo frajdy. Gotową sałatkę czterolatki pałaszowały z wielkim apetytem. Przygotowała: Lucyna Stawarz 11.12.2016 x2

 

LISTOPAD W GR. I.

To już kolejny miesiąc za nami. Dużo się działo. Uczestniczyliśmy w   przedstawieniu animowanym pluszakami pt.: „Pluszowa opowieść o przyjaźni” w wykonaniu grupy teatralnej CoNieco. Dowiedzieliśmy się, że prawdziwa przyjaźń to oddanie i poświęcenie dla innych. Poznaliśmy nową technikę plastyczną – naklejanie, oraz sposób korzystania z kleju podczas ozdabiania sylwety psa dalmatyńczyka czarnymi łatami. Podczas spotkania z Panią Pauliną - leśnikiem z Nadleśnictwa Hajnówka dowiedzieliśmy się „Co robią zwierzęta jesienią?”. Zmierzyliśmy „ Drogę wiewiórki do dziupli” i poznaliśmy słowa: długi – krótki. Lepiliśmy jeża           z masy solnej i ozdabialiśmy go kolcami z wykałaczek. Z niezapowiedzianą wizytą i dużą walizką odwiedziła nas Pippi Pończoszanka – przeczytała nam książeczkę, pobawiła się z nami i poszła zrobić niespodziankę innym dzieciom. Była zabawna i na pewno będziemy czytać o niej opowieści.    Dużym przeżyciem i radością zarazem były  zabawy z udziałem rodziców z okazji „ Dnia Pluszowego Misia”. Zaprezentowaliśmy dotychczas nabyte umiejętności oraz cieszyliśmy się ze wspólnej zabawy.   Przygotowała: Alina Lipczyńska 09.12.2016

Listopad w grupie drugiej.

Na podwórku szaro, smutno i często pada deszcz, a w przedszkolu kolorowo, wesoło i nie ma czasu na nudę. 5 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Przedszkolaki tego dnia bawiły się z Pippi Pończoszanką – śmieszną bohaterką książki Astrid Lindgren. Dzieci poznały jej niezwykłe przygody i ulubionych przyjaciół. Dowiedziały się o zwyczajach panujących w jej kraju, jak również miały okazję pobawić się w ulubione zabawy szwedzkich dzieci. W tym miesiącu przedszkolaki eksperymentowały i uczestniczyły w zabawach badawczych z wykorzystaniem wody. Dzięki przeprowadzonym doświadczeniom poznały jej właściwości. Dowiedziały się, co w niej można rozpuścić, jak ją filtrować oraz które przedmioty wrzucone do wody pływają a które toną. Była to również świetna okazja do nauki nalewania, przelewania i mieszania w naczyniach. 25 listopada dzieci bawiły się na imprezie zorganizowanej z okazji Dnia Pluszowego Misia. Przedszkolaki zapoznały się z historią i tradycją tego święta. Aktywnie brały udział w zabawach mających na celu: rozpoznawanie i nazywanie emocji oraz doświadczanie pozytywnego kontaktu z innymi dziećmi. Podczas zabaw ruchowych i tanecznych doskonaliły swoją sprawność oraz poczucie rytmu. Na koniec obfitującego w przyjemności dnia wszystkie dzieci mogły odpoczywać w uściskach pluszowego przyjaciela. Przygotowały: Kinga Litwiniec – Burnecka, Małgorzata Saadoon 09.12.2016 x2

Patriotyczny tydzień w gr. V

Z okazji 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę dzieci z grupy V realizowały tematykę patriotyczną pod hasłem  ,,Jesteśmy Polakami”. Podczas zajęć dydaktycznych dzieci poznały polskie symbole narodowe, słuchały wierszy i piosenek o tematyce patriotycznej, wykonały flagę oraz godło Polski. Na zajęciach umuzykalniających słuchały i śpiewały pierwszą zwrotkę polskiego hymnu narodowego ,,Mazurek Dąbrowskiego” oraz poznały polski taniec narodowy ,,Polonez”. Przygotowały: Alicja Jurczak, Elżbieta Omelianiuk 09.12.2016

 

 

Wycieczka do Fabryki Misia w Białymstoku

24.listopada dzieci z grupy III i IX uczestniczyły w wycieczce do Centrum Zabaw w Białymstoku o nazwie Fabryka Misia. Wyjazd został zorganizowany z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia. Dzieci po raz pierwszy miały okazję ujrzeć tak duże centrum zabaw podzielone na kilka sal tematycznych. Jedna z animatorek oprowadziła dzieci po wszystkich pomieszczeniach, zapoznała z zasadami bezpieczeństwa jakie obowiązują podczas zabawy i zaprosiła do korzystania ze wszystkich atrakcji fabryki. Na początku dzieci zainteresowały się palmową karuzelą oraz wielką tarczą zawieszoną na ścianie, w którą celowały piłeczkami. Ich uwagę przykuły także stroje, w które się przebierały i pozowały do zdjęć. Największą atrakcją był małpi gaj, w którym dzieci zjeżdżały ze zjeżdżalni, przeciskały się przez wałki, wspinały po siatce i strzelały z gąbkowych piłeczek. Były też trampoliny, piasek kinetyczny do lepienia oraz automaty do gier. Dużo czasu dzieci spędziły w basenie z piłeczkami, gdzie się chowały, zanurzały i przykrywały. Po zabawie nastąpił czas odpoczynku. W oddzielonych salkach dzieci mogły spokojnie zjeść i odpocząć. Na koniec otrzymały foldery pamiątkowe i swój pobyt uwieczniły zdjęciem przy firmowym samochodzie Fabryki Misia. Przygotowały: E. Anchimiuk, A. Kot, J. Suchodoła, I. Zaniewska- Ciep 01.12.2016 x2

Listopadowe zabawy

Listopad to miesiąc, który obfitował w ważne wydarzenia. Obchodziliśmy Światowy Dzień Postaci Bajkowych. Pięciolatki obejrzały inscenizację utworu J. Brzechwy „Smok” w wykonaniu nauczycielki a następnie same wcielały się w różne role wykorzystując pluszowe zabawki, pacynki oraz gotowe zestawy tematyczne tworząc scenki rodzajowe. Miały okazję gościć w swej sali prawdziwą postać bajkową – Pipi Pończoszankę, która przyjechała z dalekiej Szwecji. Pipi przeczytała dzieciom pewną historię, jaka jej się kiedyś przytrafiła a potem zaprosiła do wspólnych psot i figli. 20.listopada obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, z tej okazji dzieci uczestniczyły w zajęciach „Nasze prawa”. Podczas zabawy metodą „burza mózgów” dzieci określały co to jest prawo a następnie w zabawie z wykorzystaniem ilustracji uzupełniały zdania rozpoczynające się słowami: mam prawo do…. W końcowej części zajęć stworzyły Kodeks Praw Dziecka. W listopadzie nastąpiło też podsumowanie ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczne wakacje 2016”, w którym uczestniczyli rodzice i dzieci. Wszyscy otrzymali nagrody za udział. Dziękujemy rodzicom za współpracę. Przygotowały: E. Anchimiuk, I. Zaniewska- Ciep 01.12.2016

Narodowe Święto Niepodległości

W związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości, pięciolatki realizowały blok tematyczny „Polska- nasza ojczyzna”. Dzieci poznawały symbole narodowe takie jak godło i flaga Polski; uczyły się hymnu polskiego, słuchały wierszy i pieśni patriotycznych oraz polskich legend. W trakcie zajęć plastyczno- konstrukcyjnych wykonały chorągiewki, wycinały elementy krajobrazu polskiego (góry, jeziora, lasy); które później przyklejały tworząc pejzaże oraz kolorowały herb Hajnówki. Poprzez wprowadzanie tematyki patriotycznej dzieci uczą się postawy szacunku dla swojego kraju, uwrażliwiają się na piękno poezji i pieśni patriotycznych. Ważnym aspektem wychowawczym jest przyzwyczajanie dzieci do przestrzegania zasad właściwego zachowania się podczas śpiewania hymnu narodowego. Przygotowały: E. Anchimiuk, I. Zaniewska- Ciep 01.12.2016

 

VI MIĘDZYPRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD „MALOWANA POEZJA RODZINNA”

Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce już po raz czwarty zorganizowało przegląd poetycko-plastyczny „Malowana Poezja Rodzinna”, który odbył się 9 listopada b.r. Tym razem do udziału w przeglądzie zostały zaproszone dzieci ze wszystkich hajnowskich przedszkoli. Uczestnicy przeglądu spotkali się w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce, gdzie czekała na nie miła niespodzianka. Każde dziecko mogło obejrzeć swoją pracę plastyczną wyeksponowaną w Czytelni i mali artyści z dumą prezentowali swoje dzieła najbliższym, przybyłym wraz z nimi na VI Międzyprzedszkolny Przegląd Poetycko – Plastyczny „Malowana Poezja Rodzinna”. Przegląd odbył się w ramach realizacji programu „Czytające Przedszkole” i po raz kolejny objęła go swym patronatem hajnowska Biblioteka Publiczna. Tym razem dzieci miały do wyboru wiersze o tematyce jesiennej, do których powstały piękne i bardzo ciekawe prace plastyczne. W przeglądzie wzięły udział dzieci z: Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi; Przedszkola Leśna Kraina; Przedszkola Prawosławnego i Przedszkola Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi.Nasi mali uczestnicy wspaniale radzili sobie z tremą, recytując przed zasłuchaną publicznością przygotowane wiersze. Każdy występ nagradzany był gromkimi brawami. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.Pragniemy bardzo serdecznie pogratulować wszystkim uczestnikom wspaniałych występów oraz podziękować ich rodzicom za trud włożony w przygotowanie dzieci do przeglądu. Serdecznie dziękujemy również pani Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce Alle Gryc oraz wszystkim Pracownikom Biblioteki, którzy pomogli nam w organizacji przeglądu. Bardzo dziękujemy także naszemu sponsorowi „Społem” PSS w Hajnówce, dzięki któremu każde dziecko zostało nagrodzone za swój występ. Serdecznie dziękujemy też wszystkim nauczycielkom, które zachęcały dzieci i rodziców do udziału w naszym przeglądzie.Mamy nadzieję, że tego typu działania zachęcą dzieci i rodziców do czytania i odwiedzania biblioteki.
Opracowanie: Zofia Owsieniuk, Elżbieta Sterlingow 30.11.2016 x2

Jesienne wierszowanie

17 listopada w naszym przedszkolu odbył się II Przedszkolny Przegląd Recytatorski pod hasłem : „W kolorach jesieni”, którego celem było zainteresowanie dzieci literaturą i czytelnictwem oraz popularyzowanie języka ojczystego. W przeglądzie wzięły udział 4, 5 i 6 – latki z naszego przedszkola, które prezentowały wiersze o tematyce jesiennej. Organizatorki imprezy – pani Basia i pani Renia, tym razem wcieliły się w rolę Pani Jesieni i Wiewiórki, które to zapraszały dzieci do prezentacji swoich wierszy i wspólnie bawiły się przy dźwiękach jesiennych piosenek. Zaproszeni goście – panie bibliotekarki - pani Agnieszka Kazberuk i pani Joanna Kisielewicz również przeczytały dzieciom wiersze: „Kolorowy bukiet” B. Lewandowskiej i „Jesienny wiersz” N. Usenko. Na zakończenie dzieci otrzymały dyplomy i nagrody za piękne recytowanie wierszy i zostały zaproszone na kolejne wierszowanie w następnym roku szkolnym. Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom, rodzicom i nauczycielkom za zaangażowanie i trud. Organizatorki imprezy: Barbara Markiewicz, Renata Bartoszewicz. 22.11.2016

PAŹDZIERNIK W GR. I.

Drugi miesiąc już za nami. Jest coraz lepiej. Wybraliśmy się po raz pierwszy na wycieczkę do parku. Zbieraliśmy jesienne liście, kasztany i żołędzie. Z przyniesionych do przedszkola okazów przyrody stworzyliśmy Jesienny Kącik Przyrody. Żołędzie przeznaczyliśmy na akcję " Dzika  Zbiórka", dzięki której dziki naszej puszczy będą miały co jeść w zimie. Kasztany i liście służyły nam również do odkrywania tajników matematyki: liczyliśmy je, porównywaliśmy ich wielkość, segregowaliśmy, układaliśmy z nich różne kompozycje, konstruowaliśmy z materiału przyrodniczego i plasteliny „Cudaki i zwierzaki”. Uczestniczyliśmy w imprezie przedszkolnej z okazji Święta Drzewa. Wspólnie stworzyliśmy również kącik z owocami i warzywami krajowymi. Dowiedzieliśmy się, że są one zdrowe i należy je spożywać codziennie w każdej postaci. Po raz pierwszy lepiliśmy z masy solnej – bardzo nam się podobały ulepione przez nas jabłka i gruszki. W ostatni październikowy dzień gościliśmy w przedszkolu panią dogoterapeutkę z pieskiem, który pokazał nam kilka sztuczek, a my dowiedzieliśmy się od jego pani jak należy zachowywać się w obecności psów i co one do nas „mówią” kiedy np. oblizują się, ziewają, odwracają od nas głowę czy też warczą. To było pouczające spotkanie. Przygotowała: Alina Lipczyńska. 20.11.2016x2

Grupa piąta z wizytą w Sądzie

10 października dzieci z grupy piątej zostały zaproszone na zajęcia edukacyjne do Sądu Rejonowego w Hajnówce. Wycieczkę mogliśmy odbyć dzięki uprzejmości Pani K. Tomaszuk mamy Tymka. Dzieci z niecierpliwością czekały na ten dzień i ciekawe były tego, co się wydarzy. Sześciolatki zostały mile powitane przez pracowników sądu oraz zaproszone na salę rozpraw, gdzie odbyła się symulacja rozprawy. Dzieci miały okazję zapoznać się z zawodami: sędziego, prokuratora, obrońcy, radcy prawnego, protokolantki oraz wcielić się w niektóre z nich. Z radością przymierzały togi oraz zajmowały wskazane im miejsca na sali rozpraw. Odwiedziły tez areszt oraz poznały na jakiej zasadzie działa „lustro weneckie”. Zdobytą podczas zajęć wiedzą mogły pochwalić się podczas konkursu wiedzy  z nagrodami, który przygotowali im pracownicy sądu. Zajęcia były niezwykle atrakcyjne i kreatywne. Dziękujemy serdecznie wszystkim pracownikom sądu za zapoznanie nas ze specyfiką swojej pracy, a szczególne podziękowania składamy na ręce Pań K. Tomaszuk oraz A. Oksentowicz. Przygotowały: Alicja Jurczak, Elżbieta Omelianiuk. 11.11.2016

Październik w grupie drugiej

W październiku dzieci z grupy drugiej uczestniczyły w kilku ważnych wydarzeniach. Pierwszym z nich było Święto Drzewa, na które dzieci samodzielnie przygotowały wspaniały plakat drzewa. Podczas uroczystości wszystkie grupy przedszkolne bawiły się wspólnie na holu przedszkola. Przedszkolaki pogłębiły swoją wiedzę o drzewach, a także nauczyły się pozytywnych zachowań zmierzających do ochrony drzew. 19 października dzieci były na wycieczce w gospodarstwie agroturystycznym Rancho Kupała w Orzeszkowie. W wycieczce uczestniczyli także przebywający z wizytą w naszym przedszkolu goście z Niemiec. Dzieci zobaczyły tam różne gatunki zwierząt domowych i nie tylko. Zapoznały się z warunkami, w jakich żyją, a także ze sposobem ich odżywiania. Mogły też samodzielnie karmić zwierzęta. Na wycieczce dzieci obchodziły Święto Pieczonego Ziemniaka. Największą atrakcją tego punktu wycieczki były zawody sprawnościowe z użyciem ziemniaków. Na koniec pobytu w gospodarstwie dzieci zjadły ziemniaki przygotowane i upieczone przez rodziców w ognisku. W październiku dzieci poszerzały również swoją wiedzę na temat warzyw i owoców, przekonały się, że dary jesieni mogą być świetnym materiałem do wykonania kukiełek. 28 października dzieci świętowały Dzień Marchewki. Ten dzień rozpoczęły od wspólnego wykonania soku marchwiowo – jabłkowego, następnie uczestniczyły w zabawach zręcznościowych, tropiących, badawczych, tanecznych. Najwięcej radości sprawiło przedszkolakom wypełnienie pomarańczowych worków gazetowymi kulkami, co w efekcie finalnym dało dwie duże marchewki. Na zakończenie imprezy wszystkie dzieci chrupały marchewkowe przysmaki i degustowały wykonany przez siebie sok. W ostatnim dniu października dzieci uczestniczyły w zajęciu „Komunikacja z psem, czyli psi język dla początkujących”. Było to pierwsze spotkanie z dogoterapeutką z białostockiej Fundacji Psi Uśmiech Panią Gabrielą Drwięgą i jej psem Chliperkiem rasy cairn terrier. Przedszkolaki zdobyły praktyczną wiedzę ułatwiającą odczytywanie komunikatów wysyłanych przez psy oraz nauczyły się zasad bezpiecznego postępowania z psami. Przygotowały: M. Saadoon, K. Litwiniec - Burnecka 11.11.2016 x2

Sześciolatki w Straży Granicznej

07.10.2016r. przedszkolaki z grupy piątej wybrały się na wycieczkę do placówki Straży  Granicznej w Białowieży. Dzieci zapoznały się z odpowiedzialną pracą funkcjonariuszy strzegących naszych granic. Obejrzały z zainteresowaniem sprzęt niezbędny im w codziennej pracy, elementy umundurowania oraz miały okazję przymierzyć niektóre z nich. Duże wrażenie na dzieciach zrobiły samochody i inne służbowe pojazdy sg. Następnie dzieci udały się na przejście graniczne z Białorusią. Przekonały się jak w rzeczywistości wygląda granica państwa i uważały na to aby jej nie przekroczyć. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały pamiątkowe zakładki do książek oraz kolorowanki. Pełne wrażeń i dobrego humoru wracały do przedszkola. Podróż umilały sobie radosnym śpiewem piosenek poznanych w przedszkolu oraz podziwianiem jesiennego krajobrazu Puszczy Białowieskiej. Dziękujemy wszystkim funkcjonariuszom straży  za zapoznanie nas ze specyfiką swojej trudnej i odpowiedzialnej pracy a  szczególne podziękowania za pomoc w organizacji wycieczki kierujemy do P. Ani Sadokierskiej mamy Huberta.  Przygotowały: Alicja Jurczak, Elżbieta Omelianiuk 10.11.2016

Grupa piąta  w Parku Miniatur Zabytków Podlasia

29.09.2016r sześciolatki z grupy piątej odbyły wycieczkę do Parku Miniatur Zabytków Podlasia w Hajnówce. Wycieczka miała na celu ukazanie dzieciom piękna i walorów naszego regionu. Dzieci zapoznały się z różnymi stylami architektury oraz elementami folkloru w domach wiejskich. Oglądały miniatury kościołów, cerkwi oraz inne świątynie: synagogę, meczet. Wycieczka była doskonałą lekcją patriotyzmu i tolerancji. Dzięki pięknej słonecznej pogodzie oraz uprzejmości właściciela obiektu wycieczka na długo utkwi w pamięci naszych milusińskich. Polecamy gorąco to miejsce do odwiedzenia oraz dziękujemy za serdeczne przyjęcie. Przygotowały: Elżbieta Omelianiuk, Alicja Jurczak. 10.11.2016

 

„Jak zwierzęta przygotowują się do zimy”- spotkanie z leśnikiem.

24 października 3- i 4-latki z budynku filii naszego przedszkola odwiedzili niezwykli goście- leśnicy z Nadleśnictwa Hajnówka. Dzieci poznały zwyczaje zwierząt przygotowujących się do zimy m.in. wiewiórki, niedźwied1ia, jeża, nietoperza oraz innych zwierząt zamieszkujących lasy Puszczy Białowieskiej. Największą radość sprawiła dzieciom możliwość dotknięcia dzikiego zwierza, tak-  dzikiego! Nasi goście przynieśli ze sobą naturalnej wielkości okazy borsuka (Borysa) i jenota - któremu dzieci miały zaszczyt nadać imię Jędrek. Nasze spotkanie było również okazją do przekazania leśnikom żołędzi zebranych w ramach Przedszkolnej Akcji Zbiórki Żołędzi dla Zwierząt zorganizowanej przez nauczycielki grupy VI. Dzięki tym zajęciom dzieci poszerzyły wiadomości o lesie i jego mieszkańcach. Lepiej poznały zasady ochrony przyrody i opieki nad zwierzętami w okresie zimowym. Przygotowały: E. Parfieniuk, B. Markiewicz 10.11.2016

 

Owocowe urodziny w grupie siódmej

Nasze przedszkole jako placówka promująca zdrowie stara się zaszczepić wśród naszych wychowanków nawyk zdrowego odżywiania poprzez ograniczenie spożywania słodyczy. W związku z tym już od kilku lat kontynuujemy tradycję obchodzenia, tzw. „Owocowych urodzin” – zdrowe owoce zastępują niezdrowe słodycze. Właśnie w  październiku kilkoro dzieci z naszej grupy obchodziło swoje urodziny, m. in. Zosia, Roksanka i Kacperek. Jubilat w tym dniu jest niezwykle ważną osobą. Cały dzień paraduje w koronie i inicjuje różnorodne zabawy. Na urodzinach Kacperka wszyscy po odśpiewaniu „Sto lat” i złożeniu życzeń, bawili się przy „Jesiennej piosence”, a później odbyło się owocowe przyjęcie przy pięknie nakrytym stole. Przygotowała: Barbara Markiewicz 31.10.2016 x2

 

„Kto sadził dęby?” – dzieci z grupy siódmej

Dnia 25 października dzieci z naszej grupy zainspirowane wierszem M. Kownackiej założyły na oknie hodowlę dębów. Nazbierane żołędzie w czasie wcześniejszej wycieczki do parku, zasadziły w swoich doniczkach i ustawiły na okiennym parapecie. Wyznaczeni dyżurni opiekują się hodowlą, a wszyscy z niecierpliwością czekają na pierwsze kiełki. Mamy nadzieję, że na wiosnę zasadzimy je w naszym przedszkolnym ogrodzie. Przygotowała: Barbara Markiewicz 31.10.2016 x2

 

 

Chatka Baby Jagi

17. października pięciolatki gościły w swojej sali nauczycieli z niemieckiego przedszkola w Hattstedt. Zagraniczni goście mieli okazję uczestniczyć w zajęciach z zakresu edukacji zdrowotnej opartych o treści zawarte w bajce „Jaś i Małgosia” W.J. Grimm. W ramach wymiany doświadczeń nauczyciele obserwowali sposób nauczania polskich dzieci i porównywali ze swoimi metodami. Pięciolatki samodzielnie snuły opowieść o przygodzie Jasia i Małgosi z wykorzystaniem ilustracji zachowując następstwa czasowe. Rozmawiały na temat zdrowej i niezdrowej żywności; odpowiadały na pytanie: dlaczego nie można przesadzać ze słodyczami? Klasyfikowały obrazki ze zdrowymi i niezdrowymi produktami spożywczymi. Następnie zarówno dzieci jak i nauczyciele poczęstowali się jabłkami, które ze smakiem zjedli. Na koniec pięciolatki zatańczyły przed gości taniec „ Smerfny rap” i zaprosiły nauczycieli z Niemiec na wspólną wycieczkę do Domku Baby Jagi jako kontynuacja zajęć. Wycieczka do Orzeszkowa okazała się niesamowitym przeżyciem. Dzieci z zachwytem oglądały zarówno obejście jak i wnętrze bajkowego domku. Gospodarz, w imieniu Baby Jagi zaproponował wiele zabaw i atrakcji: gotowanie zupy z lizaków i owadów, siedzenie na zapiecku, sprawdzanie jak ciepło jest w piecu, ważenie się na wadze kłamstwa, oglądanie izby dla odważnych (wielki kocioł, skrzypiąca szafa pełna magicznych miksturek, tajemnicze lochy). Na podwórku dzieci bawiły się w podchody i tropiły Babę Jagę. Na koniec wszyscy skosztowali pysznych naleśników z dżemem jabłkowym i pełni energii wrócili do przedszkola.
Przygotowały: E. Anchimiuk, I. Zaniewska- Ciep 27.10.2016

Pięciolatki wiedzą, co warto jeść

W bieżącym roku szkolnym w grupie trzeciej są realizowane różnorodne programy edukacyjne: Bezpieczny Przedszkolak; Nasze emocje- program autorski; Akademia Aguafresh; Co warto jeść- program zachęcający do zdrowego odżywiania. Realizacja programu „Co warto jeść” rozpoczęła się od wprowadzenie dzieci w świat zdrowych krain. Przez cały tydzień dzieci przebywały w Owocowej Krainie a w następnym tygodniu dotarły do Krainy Warzyw. Podczas tych wędrówek dzieci poznały środowisko naturalne owoców- sad i warzyw- ogródek. W trakcie realizacji treści programowych dzieci używając wszystkich zmysłów poznawały owoce i warzywa: dotykając określały ich kształty; wąchając mówiły o zapachach; przygotowując potrawy i degustując je określały smaki. Dzieci zgromadziły także wiedzę dotyczącą sposobów przechowywania produktów i przygotowywania przetworów. W sali były organizowane kąciki: przyrodniczy, gdzie zgromadzono naturalne okazy warzyw i owoców; oraz książek, w którym wystawiono pozycje ukazujące treści realizowane w danym tygodniu. Podsumowaniem wiadomości było wykonanie zdrowych potraw: owocowych szaszłyków i sałatki wielowarzywnej, którą dzieci poczęstowały pracowników przedszkola. Rodzice aktywnie zaangażowali się w realizację programu, chętnie przynosili do przedszkola owoce i warzywa oraz uzupełniali wraz z dziećmi weekendowe karty pracy. Już niedługo dzieci odwiedzą kolejne Krainy Zdrowia.
Przygotowały : E. Anchimiuk, I. Zaniewska- Ciep 27.10.2016

Szczególny gość w przedszkolu

W dniu 07.10.2016r. dzieci z grupy III, IV, V uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych z udziałem psa prowadzonych przez dogoterapeutę z Fundacji Psi Uśmiech z Białegostoku. Gościem specjalnym był oczywiście pies rasy cairn terier o imieniu Cosmo, który wraz ze swą właścicielką panią Gabrielą Drwięgą przygotował wiele atrakcji. Na początku dzieci poznały zasady witania się z obcym psem: nie wszystkie naraz, z dystansem, szeptem i spokojnie. Dzieci po kolei wstawały i powoli podchodząc do psiej miski kładły suchą karmę. Gdy miska była pełna, pies otrzymał pozwolenie i z przyjemnością zjadł wszystkie przysmaki. Pani Gabriela przedstawiła dzieciom prezentację multimedialną na temat rozpoznawania psich zachowań. Dzieci zrozumiały, iż zwierzęta podobnie jak ludzie przejawiają strach, zaniepokojenie, złość, radość i potrafią okazywać przywiązanie. Symptomy takie jak: kulenie ogona, mrużenie oczu, oblizywanie się, obwąchiwanie pomagają odgadnąć psie potrzeby i pomóc psu odnaleźć się w danej sytuacji. Na zakończenie spotkania pies pochwalił się cyrkowymi umiejętnościami: turlał się po dywanie, przechodził slalomem pomiędzy nogami właścicielki, przybijał „piątki”, a na pożegnanie ukłonił się dzieciom. Przygotowały: Iwona Zaniewska – Ciep, Kinga Litwiniec - Burnecka 23.10.2106

WRZESIEŃ W GR. I

"Pierwsze koty za płoty" – tak można określić to, co działo się u trzylatków. Było różnie: radość, dobra zabawa, niepewność, tęsknota, płacz. Adaptacja dziecka to sprawa indywidualna i trzeba czasu i cierpliwości. Miesiąc wrzesień był aktywny. Dzieci własnoręcznie „podpisały” Kodeks Przedszkolaka , dzięki któremu dzieci uczą się podejmowania bezpiecznych działań na terenie sali, przedszkola , podwórka oraz zasad i reguł postępowania w przedszkolu. Podejmowaliśmy próby nauki piosenek, wierszy, rymowanek. Poznawaliśmy nasze imiona w trakcie zabaw integracyjnych i ruchowych. Nabywamy umiejętności kulturalnego spożywania posiłków – właściwe posługiwanie się sztućcami i kubkiem. Uczymy się używania zwrotów grzecznościowych : dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam. W czasie odpoczynku nie przeszkadzamy śpiącym kolegom – słuchamy bajek i opowiadań nauczycielki, muzyki relaksacyjnej, usypiamy z przytulanką. Opanowanie umiejętności samodzielnego korzystania z toalety, mycia i wycierania rąk nadal trwa, ale wychodzi nam już coraz lepiej. Stworzyliśmy pierwsze prace plastyczne, które można było podziwiać na wystawie. Podczas zabawy matematycznej liczyliśmy kropelki wody na miarę naszych możliwości. Rozpoznawaliśmy i nazywaliśmy podstawowe kolory. W czasie dowolnych zabaw uczymy się jak być dobrym kolegą, koleżanką – nie zabieramy sobie zabawek – ale ta umiejętność jeszcze nam słabo wychodzi – musimy pracować nad nią. Codziennie wychodziliśmy na podwórko i uczyliśmy się zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu terenowego. Uczestniczyliśmy w zajęciach o ruchu drogowym prowadzonych przez panie policjantki. Bierzemy czynny udział w zajęciach z rytmiki oraz zaczęliśmy naukę języka angielskiego. Co przyniesie następny miesiąc ? Zobaczymy! Przygotowała: Alina Lipczyńska.23.10.2016 x2

Tajemnice jesiennego lasu – zajęcia czytelnicze

Tajemnice jesiennego lasu… Któż nie chciałby ich poznać? Dzieci z grupy IV miały taką możliwość 12. października, kiedy to naszą salę odwiedzili mili goście: panie Agnieszka i Asia z Biblioteki Miejskiej w Hajnówce. Przyniosły ze sobą mnóstwo ciekawych, pięknie ilustrowanych książek dla dzieci, a w każdej z nich opisana była jakaś leśna tajemnica… To spotkanie z pewnością pogłębiło wiedzę przyrodniczą naszych pięcio- i sześciolatków. Z zainteresowaniem słuchały tekstów czytanych przez naszych gości i chętnie odpowiadały na pytania. Dużą radość sprawiła im możliwość obejrzenia wspaniałych ilustracji i fotografii. Kolejny raz dowiedziały się, jak wielką wiedzę można czerpać z literatury. Serdecznie dziękujemy pani Agnieszce Kazberuk i Joannie Kisielewicz i w ich imieniu zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do korzystania z zasobów Oddziału dla Dzieci Biblioteki Miejskiej w Hajnówce. Opracowały: Z.Owsieniuk, A.Sacharczuk 23.10.2016

 

Wrzesień w grupie drugiej

We wrześniu dzieci z grupy drugiej realizowały tematykę dotyczącą bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz uczyły się jak należy dbać o higienę jamy ustnej.
Dnia 27 września przyszły do nas Panie policjantki, które przeprowadziły z przedszkolakami rozmowę na temat bezpiecznych zachowań na drodze. Utrwaliły wiedzę: jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię, jak bezpiecznie jeździć w samochodzie (o konieczności zapinania pasów w foteliku), jak również o bezpiecznym poruszaniu się na rowerze. Przedszkolaki przećwiczyły te zasady podczas zabawy autochodzikiem. Każde z dzieci miało okazję wcielić się w rolę kierowcy oraz pieszego. Na koniec przedszkolaki podziękowały za ciekawe zajęcia własnoręcznie wykonaną laurką. 29 września odwiedziła nas Pani doktor Jagoda Tomaszuk (mama Hani). Przeczytała dzieciom bajkę o misiu, który bał się wizyty u dentysty. Zaprezentowała przedszkolakom duży model uzębienia, na którym dzieci ćwiczyły umiejętność prawidłowego szczotkowania. Dzieci dowiedziały się, jaki wpływ na stan uzębienia ma zdrowe odżywianie. Najbardziej podobała się przedszkolakom zabawa ciastoliną - „leczenie” ząbków. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowy medal za udział w zajęciach, a Pani doktor zaprosiła nas abyśmy wioną odwiedzili gabinet stomatologiczny. Bardzo dziękujemy Pani Jagodzie za poświęcony nam czas i cenne wiadomości. Opracowały: M. Saadoon, K. Litwiniec - Burnecka 23.10.2016

Święto Pieczonego Ziemniaka

7. października dzieci z grupy III obchodziły Święto Pieczonego Ziemniaka. Z tej okazji zaprzyjaźniona pani leśnik, a przy okazji mama Zuzi N. zaprosiła nas do Nadleśnictwa Hajnówka na wspólne ognisko. Na początku były gry i zabawy integracyjne: „Złap mnie”, „Toczymy ziemniaki”, „Kubusiu, gdzie jesteś?”. Następnie pani leśnik oprowadziła nas po terenie Nadleśnictwa. Dzieci obejrzały stojącą kolejkę wąskotorową, usłyszały krótką historię powstania kolejki; zauważyły nowopowstały plac ćwiczeń terenowych. Po krótkim czasie można było już wyjmować upieczone w ognisku ziemniaki. Pomógł nam w tym pan Tomasz N., tata Zuzi. Apetyt dzieci był olbrzymi, najwidoczniej zabawy na podwórzu rozbudziły głodne brzuszki. Dzieci sprytnie obierały ziemniaki ze skórki i zjadały wszystko z talerzyków, popijając przy tym gorącą herbatę. Na zakończenie spotkania pięciolatki zaśpiewały piosenki o tematyce leśnej i jesiennej oraz wręczyły pani leśnik własnoręcznie wykonaną laurkę. Serdecznie dziękujemy państwu Niemiec za pomoc w zorganizowaniu wycieczki. Przygotowały: E. Anchimiuk, I. Zaniewska- Ciep 15.10.2016

Zajęcia edukacyjne w sali „Ognik”

Wycieczka do Powiatowej Straży Pożarnej w Hajnówce, która odbyła się 22 września, to dalszy sposób realizacji treści zawartych w programie profilaktycznym „Bezpieczny Przedszkolak”, kontynuowanych w grupie III. Podczas wycieczki dzieci odbyły zajęcia edukacyjne w nowej sali „Ognik” powstałej na terenie budynku straży. Strażacy w sposób bardzo przystępny opisywali dzieciom sytuacje zagrażające życiu i podawali fachową wiedzę jak należy postępować w takich sytuacjach. Utrwalono także numery telefonów alarmowych oraz odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy. Dzieci w sposób praktyczny mogły poćwiczyć wykorzystując bandaże, gaziki, fantomy. Następnie przedszkolaki zeszły do miejsca, w którym stał ogromny sprzęt strażacki. Dzieci poznały wnętrza pojazdów, obejrzały sposób przygotowywania się strażaków do akcji ratowniczej. Były zachwycone szybkością i sprawnością fizyczną strażaków. Po wycieczce przeprowadziłyśmy krótką rozmowę podsumowującą. Okazało się, że większość dzieci w przyszłości pragnie zostać strażakami. Przygotowały: E. Anchimiuk, I. Zaniewska- Ciep 08.10.2016 x2

Obchody Dnia Przedszkolaka

20 września dzieci z grupy III, IV, V obchodziły Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji zorganizowana została impreza, której celem było rozwijanie wiary we własne możliwości, doskonalenie umiejętności prezentowania się przed szerszą publicznością; wzbogacanie wiadomości na temat praw dziecka; budzenie pozytywnych emocji poprzez wspólną zabawę. Zaproponowane zabawy nawiązywały do rozwijania umiejętności jakie dzieci posiadają: przedszkolak potrafi sobie radzić, przedszkolak zna swoje prawa, przedszkolak potrafi tańczyć, śpiewać, słuchać, przedszkolak potrafi skakać i biegać. Dzieci wysłuchały wiersza autorstwa Zofii Owsieniuk pt. „Przedszkolaki” uświadamiając tym samym, jak ważne jest uczęszczanie do przedszkola i czego uczy wspólne obcowanie w gronie rówieśników. Dzieci świetnie się bawiły; były tańce, śpiewy, zabawy sportowe a na zakończenie niespodzianki w postaci medali i kolorowych upominków- balonów.
Przygotowały: E. Anchimiuk, A. Jurczak. E. Omelianiuk, Z. Owsieniuk, A. Sacharczuk, I. Zaniewska- Ciep 08.10.2016

„Owocowe przekąski Pani Jesieni”

Jesień to czas zbioru owoców i robienia z nich różnego rodzaju przetworów i potraw. Wiedząc o tym, iż owoce są źródłem wielu cennych witamin na zajęciach zachęcamy dzieci do ich spożywania. Dlatego też 3-latki z grupy VI w ostatnim tygodniu września poznawały różnego rodzaju owoce - ich nazwy, kształty, kolory, a także smaki. Najlepszym sposobem na przekonanie przedszkolaków do spożywania owoców są działania praktyczne. W ramach takich działań trzylatki samodzielnie wykonały pyszne owocowe szaszłyki. Przedszkolaki z ogromnym entuzjazmem podeszły do tego zadania, wiedząc, że przed rozpoczęciem pracy trzeba umyć rączki, produkty oraz założyć chusteczkę. Największą frajdę sprawiło dzieciom nadziewanie owoców na wykałaczkę i oczywiście jedzenie gotowych szaszłyków. Przygotowała E. Parfieniuk 08.10.2016

 

Wycieczka do Białowieży

Dnia 15 września dzieci z grupy III i IV wybrały się na wycieczkę do Białowieży. Głównym punktem wycieczki było obejrzenie bajek proponowanych przez 7. Festiwal Młodego Widza Wędrujące Ale Kino. Dzieci z wielkim zainteresowaniem obejrzały serię bajek o charakterze wychowawczym, które wyświetlone zostały w Kinie Żubr. Z zapartym tchem śledziły przygody Nocnego Bohatera, Gadziny, Owieczek, Ptaszyny oraz Zajączków i cieszyły się z pozytywnych zakończeń wszystkich historii, w których dobro zwyciężało, a zło przegrywało. Po seansie dzieci miały jeszcze jedną miłą niespodziankę- zabawy ruchowe przy ciekawych i oryginalnych urządzeniach terenowych znajdujących się na terenie edukacyjnego placu zabaw w Parku Nauki i Zabawy na pięknej Stacji Białowieża Pałac. Radości nie było końca. Pięcio- i sześciolatki bawiły się wspaniale w ten słoneczny, wrześniowy dzień. Szkoda, że czas na zabawie upływa tak szybko… Dobrze, że miłe wspomnienia pozostają z nami na długo. Przygotowały: E. Anchimiuk, Z. Owsieniuk, A. Sacharczuk, I. Zaniewska- Ciep 26.09.2016

Bezpieczeństwo- ważna sprawa

W ramach realizacji programu „Bezpieczny Przedszkolak” oraz podjęcia w poszczególnych grupach wiekowych tematyki „Bezpieczna droga do przedszkola” zostało zorganizowane spotkanie edukacyjne z udziałem pracowników Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. Dzieci uczestniczyły w prezentacji multimedialnej dotyczącej ruchu drogowego. Obejrzały film ukazujący prawidłowe i nieprawidłowe zachowanie pieszego na drodze. W formie quizu udzielały odpowiedzi na podjęte zagadnienia o przepisach i zasadach obowiązujących w ruchu drogowym. Po krótkiej rozmowie podsumowującej przeprowadzonej przez funkcjonariusza policji, dzieci z grupy III i V zaśpiewały piosenki dotyczące bezpiecznego poruszania się na drodze i chodniku. Następnie wszystkie grupy udały się na spacer, podczas którego wcielały w sposób praktyczny poznane zasady ruchu drogowego: bezpiecznie na chodniku oczekiwały na wolną jezdnię, przechodziły po pasach, zwracały uwagę na znaki drogowe. Na zakończenie dzieci podziękowały pracownikom KPP za spotkanie i wręczyły laurkę. Przygotowały: E. Anchimiuk, A. Jurczak, E. Omelianiuk, I. Z- Ciep 26.09.2016

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

20 września nauczycielki z filii naszego przedszkola zorganizowały swoim wychowankom imprezę z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka. Celem jej było: dostarczenie dzieciom okazji do świętowania, wesołej zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem oraz rozwijanie takich wartości, jak: empatia, współdziałanie i przyjaźń. Dzieci ze wszystkich grup zebrały się w ogrodzie przedszkolnym i piosenką: „Jestem sobie przedszkolaczek” rozpoczęły świętowanie. Następnie pociągami udały się do Krainy Uczuć, gdzie odwiedziły: Krainę Smutku, Złości i Radości. Za pomocą różnych form, zarówno werbalnych, jak i pozawerbalnych próbowały wyrażać poszczególne emocje. W Krainie Radości czekała na nich miła niespodzianka w postaci dyskoteki, która odbyła się w holu przedszkola. Dzieci świetnie się bawiły, a na zakończenie otrzymały medale „Super Przedszkolaka”. W tym świątecznym dniu nie zabrakło również popołudniowych atrakcji, gdzie dzieci ze starszych grup przedszkolnych uczestniczyły w happeningu rozdając napotkanym mieszkańcom miasta ulotki: „Jestem Przedszkolakiem. Mam swoje prawa”. Przygotowały: nauczycielki grup: VI, VII, VIII, IX, X. 22.09.2016

Spotkanie z policjantem

W dniu 19.09.2016r. na zaproszenie dzieci i nauczycielek przybyli do naszego przedszkola policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. Tego dnia dzieci z grupy VI i VII zgromadziły się w sali, aby powitać niecodziennych gości. Podczas spotkania przedszkolaki dowiedziały się jak ważna, odpowiedzialna i niebezpieczna jest praca policjanta oraz jak bezpiecznie poruszać się po drogach i podróżować samochodem. Jak zwykle szczególnym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego- niezbędnego podczas wykonywania pracy. Policyjny lizak, kajdanki, pas, kurtka… jednak największym zainteresowaniem cieszyła się policyjna czapka, która wędrowała z głowy na głowę wielu chętnych do jej przymierzenia. Było to bardzo ciekawe i pouczające spotkanie, które na pewno długo pozostanie w pamięci naszych dzieci! Serdecznie dziękujemy mamie Marcela R. za pomoc w organizacje spotkania. Opr. E. Parfieniuk, B. Markiewicz. 22.09.2016